164 – Jesosy irery ihany

{key:G capot 1}

 
1.  
G 
Jesosy irery ihany;
 
Fi
Am 
lazan
D 
tsara 
 
 
G 
soa
G 
Nentin’ireo 
 
mpanompo,
 
To
C 
rina 
 
 
D 
ami
G 
nao.
Em 
Maizina 
 
avokoa
D 
I
C 
zao 
 
re
D 
hetr’i
G 
zao
Em 
Nefa he ny ma
G 
za
C 
va
G 
Naposa
D 
ka 
 
ami
G 
nao.

142 – Tafatsangana tokoa

{key: C capot 2}

 
1.  
C 
Tafa
G 
tsan
C 
ga
F 
na 
 
to
C 
koa,
C 
G7 
Ha
C 
le
C 
G7 
lo
C 
ia!
F 
Je
C 
so 
 
 
F 
Kris
C 
ty 
 
 
G7 
Tom
C 
po 
 
soa
G 
,
C 
G7 
Ha
C 
le
C 
G7 
lo
C 
ia!
G 
Ma
D7 
ty 
 
 
G 
ne
G7 
fa 
 
 
C 
ve
G7 
lo
C 
na,
G 
D7 
Ha
G 
le
G 
D7 
lo
G 
ia!
G 
Mi
G7 
hi
C 
rà ry  
F 
olona
C 
,
C 
F 
Hale
C 
G7 
lo
C 
ia!

141 – Efa resy izao na dia ny fasana aza

{key: A capot 1}

 
Efa  
A 
re
E 
sy 
 
i
A 
zao
 
na  
D 
dia ny fasana  
A 
a
E 
za,
 
Ka  
D 
asan
E 
drato 
 
 
F#m 
re
 
ny  
B 
hira sy ny  
E 
feo,
 
Je
E 
sosy 
 
nampi
A 
koy
 
Lay  
E 
rafy ‘zay nan
D7 
do
A 
za,
 
Ry  
A 
fahafa
F#m11 
tesana 
 
 
D 
ô!
 
Aiza  
E 
moa ny heri
A 
nao?

128~2 – Efa velona ny Tompo

{key: C capot 1}

 
1.  
C 
Efa 
 
 
F 
ve
C 
lo
G 
na ny Tompo
C 
Fa 
 
ni
F 
tsa
C 
nga
G 
na 
 
to
C 
koa;
C 
Resi
F 
ny 
 
 
C 
ny 
 
 
G 
fahavalo,
C 
’Lay 
 
mpi
F 
ha
C 
za 
 
 
G 
aina 
 
 
C 
soa;
C 
Velona ny  
G7 
Tomponao,
G7 
Resiny ny  
C 
rafinao.
C 
Velo
F 
na 
 
 
C 
ny 
 
 
C 
Tompo
F 
nao,
C 
Resiny ny ra
G7 
fi
C 
nao.

117 – O, ry Zanak’ondry!

{key:D capot 2}

 
1.  
D 
O, ry  
A 
Zana
G 
k’on
D 
dry!
A 
He 
 
 
Bm 
Hia
A 
nao 
 
 
G 
ni
A 
ja
D 
ly,
D 
Ory 
 
 
A 
voa
G 
hom
D 
bo,
G 
A
Bm 
ne
A 
fa 
 
 
G 
tsy 
 
na
A 
ma
D 
ly;
Bm 
Ny 
 
 
Bm 
he
A 
lo
Bm 
kay 
 
 
D 
na
E 
lai
A 
nao,
A 
Ka 
 
 
A 
ma
G 
ty 
 
 
D 
re 
 
 
G 
ny 
 
 
A 
ai
Bm 
nao.
G 
Mba 
 
ian
D 
trao izahay,  
A 
ry 
 
Je
D 
so!

107 – Maniry mafy aho

key:D capot 1

 
1.  
D 
Ma
D 
niry 
 
 
Ddim 
mafy 
 
 
D 
aho, ry  
A 
Jeso 
 
 
Em7 
Tom
A7 
po 
 
 
D 
ô,
 
F#7 
Hi
Bm 
aloka eo  
A#dim 
am
Bm 
bany 
 
 
Em 
ha
Bm 
zo 
 
 
G6 
fija
G7 
lia
F# 
nao.
 
D 
Tsy 
 
 
D 
misy toeran-kafa  
D7 
re ‘zay  
G 
tena 
 
 
B 
mami
Em 
ko;
 
Em 
Ny 
 
 
A7 
hazo 
 
fija
D 
lia
D7 
nao 
 
 
G 
no 
 
 
D 
fia
A7 
rova
D 
ko.

171 – Jeso, Mpanjaka malaza

Format pdf : FFPM171

AmCD7DmEFGG7

 

key: C

 
1.  
C 
Jeso, Mpanjaka  
F 
malaza,
 
No  
G 
Tompo 
 
Mpanjaka
C 
nay;
 
Ma
C 
hery sy tsara in
F 
drindra,
 
Ka  
G 
Izy no aro
C 
nay.
C 
Mendrika 
 
hankala
Am 
zai
G 
na
Am 
Noho ny  
D7 
heri
G 
ny;
 
Eran-
C 
tany sy lanitra  
F 
koa
 
Ny  
G 
zo 
 
aman-daza
C 
ny.

{soc}

C 
Ry Tompo Mpanjaka ma
Dm 
hery ô !
G 
Mihainoa !  
C 
Mihainoa 
 
!
C 
Avy manaiky to
Dm 
koa 
 
‘zahay
 
Fa  
C/E 
Tompon’ny hery re
F 
hetra 
 
Hianao,
D7 
Tsy 
 
 
G 
misy mihitsy  
E 
ny 
 
 
Am 
toa 
 
Anao,
 
Tsy  
G 
tratry ny saina ny  
C 
herinao;
 
Ny f
C 
iderana ‘zay entinay,  
G 
Raiso re !  
C 
Raiso re !
 
Ny  
C 
haja atolotra Anao ety,  
G7 
Raiso 
 
i
C 
zao 
 
!

{eoc}

146 – Anao ny dera

A2A7Asus4BmDEEmF23m11

key:D capot 1


Intro :
D 
 
F#m11 
 
Bm 
 
E 
 
A7 
 
Ana
D 
o ny dera,
 
r
F#m11 
y Zanaky ny  
D 
Ray, 
 
 
A7 
D 
Anao ny  
D 
fan 
 
drese
Eb°7 
na,
Em 
ry 
 
Mpan
A7 
jaka
D 
nay.
D 
Ny fasana ni
F#m11 
vo
Bm 
ha
D 
Noho ny  
A2 
he
Asus4 
ri
F# 
nao 
 
,
 
Ny Ana
Bm 
ranao 
 
Tsi
E7/A 
to
E 
ha
E 
tsy 
 
voa
Asus4 
tana
A7 
tao.
 
D 
Anao ny dera,
 
r
F#m11 
y Zanaky ny  
D 
Ray, 
 
 
A7 
D 
Anao ny  
D 
fandrese
Eb°7 
na,
Em 
ry 
 
Mpan
A7 
jaka
D 
nay.

016 – Avia, ry vazantany ô!

Format pdf disponible ici : FFPM016

A B D E

key: A capot 1

 
1.  
A 
Avia, ry vazan  
A 
tany 
 
ô!
 
D 
Sy mponina ao an-
A 
danitra
 
E 
Miraisa feo ka  
A 
mihirà
 
Ny  
B 
fanavotan-dehi
E 
be,
 
A 
Zay amonjena  
D 
marobe
 
E 
Dia vita re ka  
A 
miderà
 
D 
Zay amonjena maro
A 
be
 
D 
Dia vita  
E 
re ka mide
A 
rà.