075 – Andro malaza sady soa tokoa

{key: C capot 2}

{c:Clé SOLFA : RE : DO Capot 2}

 
1.  
C 
Andro malaza  
F 
sady soa to
C 
koa
C 
’Lay andro ‘zay nisea
G 
hoan’i 
 
Je
C 
so:
C 
’Zay nantenain’ny  
F 
mpaminany 
 
 
C 
koa
C7 
Mba 
 
hampi
Em 
seho 
 
 
B7 
fihavana
Em 
na,
 
Fiv :  
G7 
Mifalia sy  
C 
mihobia 
 
mafy,
G7 
Efa tonga  
C 
ny 
 
Mpanavotrao;
 
A
Am 
via, ka mide
Em 
rà,
Dm 
Derao io Zaza  
Am 
io,
 
Ho
C 
bio
G7 
 
ho
C 
bio
F 
,
 
Fa  
C 
To
G7 
mpontsika 
 
 
C 
io.
 
Ho
G 
bio
G7 
 
ho
C 
bio,
Dm 
Fa 
 
 
C 
To
G7 
mpontsika 
 
 
C 
io

074 – Tany Betlehema fahiny

{c:Clé SOL}

 
1.  
G 
Ta
Am 
ny 
 
 
G 
Betle
D 
hema 
 
fahi
G 
ny,
G 
Tao 
 
 
Em 
an-
G 
tranon
C 
’om
D 
by 
 
 
G 
re;
G 
Ni
Am 
sy 
 
 
G 
Za
Adim7 
zakely 
 
 
D 
so
G 
a,
G 
Tam
Em 
po
G 
foan-
C 
dre
D 
ni
G 
ny,
C 
Jeso 
 
 
G 
Kristy 
 
 
D7 
Zaza 
 
 
G 
io,
C 
Zana
G 
k’i 
 
Ma
C 
ria 
 
 
D 
ma
G 
dio.

070 – Iza moa io Zazakely

{key:G}

{c:Clé SOL}

 
1.  
G 
Iza moa io Zazakely
 
:,:  
D 
Ao 
 
Betlehema
 
 
G 
Ao 
 
Betlehema:,:
G 
Ankalazain’ny 
 
anjely
 
Mi
D 
sasaka 
 
alim-
G 
be?
 
I
G 
njao! Mihira avokoa
 
Ny  
D 
mponina ao an-
G 
danitra,
C 
Ka 
 
i
G 
za re io Zaza soa?
 
Moa  
D 
Zanak’ 
 
Andria
G 
ma
D 
ni
G 
tra?
 
Fiv :  
C 
Io no Mpanjaka voatendry,
G 
Sady mahery no hendry,
 
:,:  
D 
Zanak’Andriamani
D 
tsika,
G 
Koa 
 
ho
C 
bio sy  
D 
ifa
G 
lio. 
 
:,:

068 – Re tokoa ny feon’anjely

{key:A}

{c:Clé SOLFA : Sib : LA capot 1}

 
1.  
A 
Re tokoa ny  
D 
feon’anje
A 
ly,
D 
Ira
A 
k’ 
 
Andria
B 
mani
E 
tra;
A 
He! Ny teny  
D 
mahafa
A 
ly
D 
Avy 
 
 
A 
ao 
 
a
E 
n-dani
A 
tra.
A 
Entiny ny teny tsara
A 
Entiny 
 
 
A 
ny 
 
 
D 
teny 
 
 
A 
tsa
E 
ra
E 
Ho ety an-tany i
A 
zao
A 
Vo
E/G# 
ni
F#m 
na
C# 
hi
D 
tra 
 
aman-dera,
D 
Tompo 
 
 
A 
no 
 
o
E 
mena 
 
A
A 
nao
E 
Tompo no  
A 
omena 
 
Anao
E 
Tompo no  
A 
omena 
 
Anao
A 
Vo
E/G# 
ni
F#m 
na
C# 
hi
D 
tra 
 
aman-dera
D 
Tompo 
 
 
A 
no 
 
o
E 
mena 
 
A
A 
nao

067 – Avia, ry mino!

{key:A}

{c:Clé LA}

 
1.  
A 
Avia, ry  
E 
mino!
 
Hi
A 
fa
E 
ly 
 
 
A 
sy 
 
 
D 
hi
A 
ho
E 
by,
 
A
F#m 
via, 
 
 
 
E 
a-
B 
a
E 
via 
 
 
A 
han
E 
ka
F#m7 
ny 
 
 
E 
Bet
B7 
le
E 
hema;
A 
Te
Bm 
ra
A 
ka 
 
 
Bm 
E7 
Je
A 
so,
E 
Tom
A 
pon'
F#m 
ny 
 
 
Bm 
an
E 
jely;
 
Fiv :  
A 
A
A 
via 
 
 
E 
hi
A 
tsao
E7 
ka 
 
A
A 
zy
 
Avi
A 
 
 
E 
hi
A 
tsao
E7 
ka 
 
 
A 
Azy
E 
A
A 
vi
Bm 
 
 
A 
hi
E 
tsao
B7 
ka 
 
 
E 
E7 
A
A 
zy
 
I
D 
zay 
 
 
A 
Tom
E7 
po
A 
nao!

064 – Injany, hiran-danitra

{key:C}

{c:Clé DO}

 
1. In
C 
jany 
 
 
F 
hiran-
C 
da
F9 
ni
C 
tra
 
Mi
F 
sasa
D7 
k’ali
G 
na;
 
Lo
C 
kanga 
 
 
F 
vola
C 
me
F9 
na 
 
 
C 
e,
 
Ten
F 
dren’ny 
 
 
G7 
masi
C 
na!
 
Ny  
E 
tany dia na
Am 
ngi
E 
na 
 
 
Am 
re,
 
Nan
G 
dre ny  
D7 
hira 
 
 
G 
vao;
G7 
 
Ho  
C 
an’ny 
 
 
F 
olo
C 
na 
 
 
G 
a
C 
nie
 
Ny  
F 
fia
G7 
dana
C 
na.

063 – Tany finaritra

{key:D capot 1}

{c:Original SOLFA Clé Mib : Ré capot 1}

 
1.  
D 
Tany 
 
fi
A7 
nari
D 
tra,
D 
Tarafin-
A7 
dani
D 
tra,
D 
Mira
G 
na 
 
 
D 
ny 
 
mpiva
A7 
hi
D 
ny 
 
 
A 
ao
 
In
D 
jao 
 
 
G 
fi
D 
ho
B7 
bia
Em 
na
A7 
Am-pande
D 
hanana
D 
Man
Bm 
ka
F#m 
ny 
 
 
Em 
ny 
 
 
D 
Para
A7 
disa 
 
i
D 
zao.

058 – Alina masina ~71

{key: C}

 
1.  
C 
Alina 
 
 
C 
masina,
G7 
Tonga ny Mpana
C 
votra;
F 
Indro teraka ao  
C 
Bethlehema
F 
Ny Mpanjakan’i  
C 
Jerosalema,
 
:,: I
G 
zay mpamonjy a
C 
nao
C 
zay 
 
mpa
G 
monjy 
 
a
C 
nao:,:

036 – Moa ho haiko tantaraina ny hasoavanao

{key: C}

 
1.  
C 
Moa ho  
G 
haiko 
 
 
C 
tantarai
G 
na 
 
 
C 
ny 
 
ha
F 
soava
C 
nao?
C 
Mifa
G 
matra 
 
 
C 
tamin’ai
G 
na 
 
 
D 
ny 
 
fitiava
G 
nao
G 
Ny vahoaka  
C 
sesehena
G 
´Zay nahazo  
G 
famonjena
C 
no 
 
hi
G 
der’l
C 
lay 
 
Mpa
F 
monjy 
 
 
G 
so
C 
a.

Fiv

C 
Jeso 
 
 
F 
no 
 
de
C 
rao
G 
Jeso 
 
 
D 
no 
 
de
G 
rao
C 
’Zay 
 
 
G 
na
Am 
ta
Em 
ony 
 
 
F 
am
Em 
ba
Dm 
rao
 
Jeso no  
G 
Jeso no de
C 
rao.

021 – Derao Andriamanitra

{key:F}

 
1.  
F 
Derao 
 
Andriama
Bb 
ni
F 
tra,
 
Ry  
F 
vazan-tany 
 
e
Bb 
fa
C 
tra,
 
Fa  
F 
Izy no mamindra  
Bb 
fo
Bb 
Ka 
 
 
F 
mety 
 
mano
C 
me ny  
F 
zo,
 
Na
Gm7 
niraka ny  
Am 
Zana
Dm 
ny,
C 
Ha
F 
navotra 
 
 
G 
ny 
 
olo
C 
ny
 
Ny  
F 
sandriny tsy toha  
Bb 
re,
Bb 
Fa 
 
 
C 
manan-kery 
 
lehi
F 
be.
C 
Malaza ny  
F 
Anarany,
 
Fa  
Bb 
lehibe ny  
C 
asa
F 
ny.