639 – Ry miaramila! Mandrosoa izao

{Capo: 3}

 
1.  
F 
Ry 
 
miara
Bb 
mi
C 
la! 
 
 
C 
Mandrosoa 
 
i
F 
zao,
F 
Kristy 
 
Kapi
E7 
teny 
 
 
G 
mialoha 
 
a
C 
nao;
C 
Ao aloha  
F 
tafika, 
 
 
F 
loza, ratra  
Bb 
be,
Bb 
Fitsaha
F 
ra
Bb 
na tsy misy,  
F 
Bb 
misiki
F 
na 
 
 
C 
re.
 
Fiv :  
F 
Ry miaramila!  
C 
Mandrosoa 
 
i
F 
zao
F 
Kristy Kapiteny  
Bb 
mia
C 
loha 
 
a
F 
nao.

2. Any lehy ratsy no manotrika,

Any ny tsipika no milatsaka;
Tano ny finoana ho ampinganao
Entonao ho fandresena Izao
rehetra izao:
Ry miaramila! sns…

3. Aza miamboho na miherika,

Ao an-tratranao ny fiarovana;
Aza mba matahotra, fa sahia
fandrao
Raha tsy mandresy, dia ho resy hianao;
Ry miaramila! sns…

4. Dia mandrosoa hianao izao

Ka miraisa dia aminay ho ao
Milofosa fatratra, aza ketraka,
“Miadia ny ady tsaran’ny
Finoana”
Ry miaramila! sns…

5. Kristy Kapiteny tapitra ohatra,

Izy no mpiaro ny mpanafika;
Miankina aminy mafy hianao,
Ka aza mba ny tenanao no
itokianao:
Ry miaramila! sns…

627 – Vimbino tsara izahay

 
1.  
G 
Vimbino tsara  
C 
iza
G 
hay,
 
Ry  
A7 
Jeso Kristy  
D 
Tomponay!
G 
Mba tsy ho diso  
C 
lala
G 
na
 
A
D5 
ty ambony  
G 
ra
Em 
no 
 
 
D 
be,
 
;,;
G 
Ka na ma
Am 
nonja 
 
 
D 
aza 
 
 
G 
re
 
Ny  
Bm 
rian-
Em 
drano
A 
masi
D 
na,
 
Ta
G 
zony mafy  
C 
iza
Am 
hay
 
Mba  
G 
tsy ho rendri
D 
ka 
 
a
G 
ty.:,:
 
;Ka  
D 
na manonja  
G 
aza 
 
re
 
Ny  
D 
rian-drano
G 
masina,
 
Ta
G 
zony mafy  
C 
iza
Am 
hay
 
Mba  
D 
tsy ho rendrika a
G 
ty.

2. Dia mitsangàna, ka avia,

Ry Jesosy, Mpamonjy tia!
Jereo ny fahorianay;
Anaronao ny rivotra
;,;Izay mampanonja toy izao
Ny alon-dranomasina,
Izay manafotra anay
Aty am-pandehananay.:,:

3. Fa Hianao no aronay,

Ka dia sahy izahay
Hamaky sy hanohitra
Ny onjan-drano betsaka;
;,;Ka aoka tsy ho fefika
Aty an-dranomasina,
Fa mba ho tonga aminao
Ny sambonay, ry Tompo ô;,;

623 – Mba omeo ahy

{key: D capot 1}

{c:Clé MIb : RE capot 1}

 
1.  
D 
Mba omeo  
Ddim 
a
D 
hy
D 
Fo madio koko
A 
a
D 
Afaka 
 
ahi
Ddim 
a
D 
hy
Bm7 
Ho 
 
 
E7 
Anao 
 
toko
A 
a.
 
I
A7 
zaho dia ma
D 
laina,
G 
0! mba hafanao  
D 
re
D 
Mba hikely  
G 
aina
D 
Ha
A7 
hefako 
 
 
D 
be.

2. Mbola manangoly

Ny fakampanahy;
Ao koa ny devoly
Ta-hamotraka ahy;
Tompo ô! Ampio
Ny mpanomponao izao,
Ary mba tafio
Herim-po vaovao.

3. Atolory ahy

Zotom-po sy hery,
Fahendrern-panahy,
Fo mahay mietry.
Ampianaro aho
Mba hanolo-tena,
Ka mba hatanjaho
Ny finoako.

4. Dia hamasino

Ny saiko, ry Tompo!
Ka omeo fo mino,
Fo mahay manompo,
Fo mahay mihafy,
Fo miravoravo,
Na dia voa mafy,
Fo toy ny Anao.

668 – Jesosy Tompoko no lalana

{key: G 4/4}

 
1.  
G 
Je
C 
sosy 
 
 
Em 
To
D 
mpo
G 
ko no  
C 
lala
D 
na
 
Am 
Fahama
D 
rina
G 
na, 
 
fi
G 
ai
D 
na
G 
na.

654 – Mba faingàna re, ry mino

 
1 . Mba fai
A 
ngàna re, ry mino,
 
Aza  
E 
mba tamana a
A 
ty,
 
Ary  
A 
aza 
 
manadino
 
Ny a
D 
njara
E 
nao, 
 
a
A 
ry.
 
Fiv : Ny Mpa
E 
monjy 
 
a
A 
nao,
 
No ma
E 
nangana 
 
fa
A 
ne
E 
va,
 
Ary  
A 
mampihevaheva
 
Azy  
D 
eo 
 
a
E 
loha
A 
nao.

643 – O! mandrosoa mba ho tena mpandresy

{key: D 3/4}

 
1.  
D 
 
mandro
D 
soa mba ho tena mpandresy
 
A 
Dia mazotoa, miasà mitom
D 
boa,
 
D 
Raiso ny tsara, ka roahy ny  
G 
ratsy,
 
G 
Ka 
 
mato
D 
kia an’i  
A 
jeso 
 
to
D 
koa.
 
D 
Raiso ny tsara, ka roahy ny  
G 
ratsy,
 
G 
Ka 
 
mato
D 
kia an’i  
A 
jeso 
 
to
D 
koa.

630 – Ry Jesosy mba tantano

{key: Bb – A capot 1 3/4}

 
1. Ry  
C 
Jesosy mba ta
G 
ntano,
 
Ho ta
G 
fita soa a
C 
ry,
 
Ka am
C 
beno sy sa
F 
kano,
 
I
Dm 
zay 
 
 
 
re
G 
hetra 
 
lo
 
za 
 
a
C 
ty.
 
Rano  
C 
be 
 
mangeni
G 
heny,
 
I
G 
zao alehako  
Bdim 
iza
C 
o;
 
Ka aoka  
C 
Hianao 
 
hi
F 
teny,
 
Dm 
Mba 
 
 
 
ho 
 
 
G 
tokiko 
 
 
 
ha
C 
trao.

611~2 – Jehovah Ray Malala ô

{key: A}

 
1.  
A 
Jehovah Ray Malala ô!
 
I
D 
zay ao an-dani
A 
trao,
 
He
A 
noy ny fivavahako
 
A
E 
taoko 
 
ami
A 
nao,
 
Fa  
D 
Jeso Kristy  
A 
Zanakao
 
No  
E 
tena 
 
so
D 
ro
A 
na
 
A 
lzay entiko ho aminao
 
Mpa
D 
mela 
 
 
E 
helo
A 
ka.

617 – Aza manadino ahy

{key: F}

 
1.  
F 
Aza manadino  
Bb 
ahy,
F 
Ry Mpihaino vava
C 
ka!
F 
Aza mba manary  
Bb 
ahy
F 
Hana
C7 
lavitra 
 
A
F 
nao;
C 
Mito
C7 
diha ry Mpan
F 
jaka!
Bb 
Ka 
 
 
F 
Jereo ny olo
C 
nao;
F 
Aza manadino  
Bb 
ahy,
F 
Ry 
 
Mpi
C 
haino 
 
vava
F 
ka!