999 – MITOERA AO AMIN’I JEHOVAH

{key:D capot 3}

 
 
Ma
D 
haritra 
 
amin’
Bm 
ny 
 
finoa
 
na 
 
 
G 
ny 
 
fitiava
D 
nao
 
Ny 
 
 
G 
zanakao ‘zay  
A 
mahatoky 
 
anao
 
Hi
D 
hoby ary  
Bm 
hankala
 
za 
 
 
G 
ny 
 
Anara
D 
nao
D 
Sa
G 
tria Ray fia
A 
rovana ahy ia
D 
nao
 
A 
Mato
D 
kia an’i Jehovah, izy  
A 
no 
 
iankina
D 
nao
 
Fa tsy  
G 
ho(o) foiny ny  
D 
olony 
 
mpa
E 
naraka 
 
a
A 
zy
 
Mito
D 
era ao amin’i Jehovah, izy  
A 
hanome 
 
a
D 
nao
 
Fifa
G 
liana, 
 
fia
D 
danana 
 
 
A 
ary 
 
fion
D 
onana

{c:Feo voalohany:}

 
Koa  
G 
andeha hisaotra an’i Jehovah  
G 
Tompo 
 
 
C 
Nohon’ny 
 
fa(a)mindrampony
G 
Tsy namaly ny olony tamin’ny ota
D 
ny
D 
Na 
 
 
Em 
dia lavo aza  
Bm 
izy
 
Dia  
Em 
mbola tafarina i
Bm 
hany
D 
Fa Jehovah mitantana a(zy)

{c:Feo faharoa sy feo fahatelo:}

Handeha, hi-saotra, an’i Jehovah Noho ny fa-min-dram-po-ny
Na di-a lavo,
Ta-fa-ri-na ihany
Fa Jehovah mitantana a(zy)

{c:Beso:}

Handeha, hi-saotra, Jehovah Fa Jehovah mitantana a(zy)

 
D 
Mato
G 
kia an’i Jehovah, izy  
D 
no 
 
iankina
G 
nao
 
Fa tsy  
C 
ho(o) foiny ny  
G 
olony 
 
mpa
A 
naraka 
 
a
D 
zy
D 
Mito
G 
era ao amin’i Jehovah, izy  
D 
hanome 
 
a
G 
nao
 
Fifa
C 
liana, 
 
fia
G 
danana 
 
 
D 
ary 
 
fio
G 
nonana
 
A 
Ma
D 
haritra 
 
amin’
Bm 
ny 
 
finoa
A 
na 
 
 
G 
ny 
 
fitiava
D 
nao
D 
Ny 
 
 
G 
zanakao ‘zay  
A 
mahatoky 
 
anao
A 
Hi
D 
hoby ary  
Bm 
hankala
A 
za 
 
 
G 
ny 
 
Anara
D 
nao
D 
Sa
G 
tria Ray fia
A 
rovana ahy ia
D 
nao
 
A 
Mato
D 
kia an’i Jehovah, izy  
A 
no 
 
iankina
D 
nao
 
Fa tsy  
G 
ho(o) foiny ny  
D 
olony 
 
mpa
E 
naraka 
 
a
A 
zy
 
Mito
D 
era ao amin’i Jehovah, izy  
A 
hanome 
 
a
D 
nao
 
Fifa
G 
liana, 
 
fia
D 
danana 
 
 
A 
ary 
 
fion
D 
onana
{tag: chord fihirana}

999 – Hira fifonana

 
F 
Ry 
 
An
C 
dria
G 
manitra 
 
Tompo
Am 
Ray ao an-
F 
danitra 
 
 
E 
ô 
 
!
E 
Mamin
Am 
drà fo  
Dm 
a
A 
mi
Dm 
nay 
 
!

999 – Hira fanolorana ny rakitra

G Capot 1

 
G 
Ry Tompon’ny  
C 
ha
G 
re
D 
na 
 
 
G 
ô,
G 
Fanatitra 
 
an-
C 
tsi
G 
tra
D 
po
Em 
Atolotray 
 
 
C 
Anao 
 
i
Em 
zao 
 
;
Bm 
Mba 
 
 
Em 
rai
Am 
so 
 
 
G 
ka 
 
ta
D 
hio
G 
nao.
C 
Ame
G 
na.

999 – ANTEMA16 – Isaoranay Jehovah Tomponay

{key:G capot 2}

{soc}
 
I
G 
saoranay,
D 
I
G 
saoranay 
 
 
D 
Je
G 
hovah 
 
Tom
D 
po
G 
nay,
G 
i
C 
saora
G 
nay,
G 
i
C 
saora
G 
nay 
 
An
A 
driamani
D 
tray;
 
fa  
D 
be fitia ny  
G 
Tomponay,
 
ny  
D 
Tompo tia a
G 
nay,
G 
Mpan
Am 
ja
G 
ka 
 
 
C 
tia, 
 
 
G 
Mpa
D 
mindra 
 
 
Em 
fo. 
 
 
C 
De
G 
raina 
 
 
D 
Hia
G 
nao.
 
Isaoranay
B 
Em 
(izao),
 
Isaoranay
D 
G 
(izao),
G 
fa 
 
 
Am 
be 
 
 
G 
fi
C 
an
G 
tra 
 
 
D 
Hia
Em 
nao,
C 
Mpan
G 
jaka 
 
 
D 
be 
 
fi
G 
tia.
 
I
C 
saora
G 
nay,i
C 
saora
G 
nay ny  
D 
Tompo
G 
nay.
 
I
C 
saora
G 
nay,i
C 
saora
G 
nay ny  
D 
Tompo
G 
nay.

{eoc}

{key: C Capot 2}

 
Ny  
C 
tany aty man
C 
dray 
 
fita
G 
hiana;
 
ny  
G 
lanitra 
 
a
C 
ry 
 
ma
D 
moaka ny  
G 
soa,
 
ka  
G 
misy 
 
to
C 
koa ny  
F 
vokatra 
 
 
C 
tsara,
 
Je
F 
hovah 
 
 
C 
Tsitoha 
 
ma
G 
nambina 
 
a
C 
nay.
 
De
C 
raina ny Anaranao An
G 
driama
G7 
ni
C 
tray.
 
He!  
C 
faly izahay i
D 
zao manao ny hira
G 
nay!
 
I
G 
saoranay,Isaoranay,
G 
C 
Isaoranay,Isaoranay
F 
Andrianana
C 
harinay 
 
Mpan
G 
jaka be fi
C 
tia.
 
De
C 
raina ny Anaranao An
G 
driama
G7 
ni
C 
tray.
 
He!  
C 
faly izahay i
D 
zao manao ny hira
G 
nay!
 
I
G 
saoranay,Isaoranay,
G 
C 
Isaoranay,Isaoranay
F 
Andrianana
C 
harinay 
 
Mpan
G 
jaka be fi
C 
tia.
{tag: chord fihirana}

999 – ANTEMA05 – Indro ny aron’ny mandanao

{key:G capot 1}

 
G 
Indro ny aron’ny  
C 
mandanao,
Am 
Ry 
 
 
D 
Je
G 
rosalema!
G 
Miadàna ka man
C 
dria 
 
 
D 
fa
Em 
hi
G 
zay.
G 
Mandry tokoa ny  
Am 
tany 
 
i
D 
zao,
 
ny  
G 
ta
C 
ny 
 
i
D 
zao
 
Fa je
C 
ho
G 
vah 
 
ma
G 
nampy 
 
anao,
 
ma
D 
nampy 
 
anao,
 
ma
G 
nampy 
 
anao
Am 
ka 
 
 
D 
aza kivy  
G 
fo..
G 
Aza mangina,  
G 
Aza 
 
mangina,
G 
fa ny fa
C 
neva no  
D 
atsan
G 
gano.
G 
Haleloia! 
 
 
G 
Haleloia! 
 
 
G 
Hale
Am 
lo
D 
ia! 
 
A
G 
men.
C 
Hale
G 
loia! 
 
 
G 
Hale
Am 
lo
D 
ia! 
 
 
Am 
Hale
G 
loia! 
 
 
D 
A
G 
men.
G 
A
C 
men 
 
 
G 
a
C 
men 
 
 
G 
a
C 
men
D 
D7 
A
G 
men

999 – ANTEMA01 – Masina, Masina

{key:D}

 
D 
Masina,
A 
Masina, 
 
 
D 
Masina
G 
Je
A 
ho
Bm 
vah 
 
 
D 
Tom
A 
po!
D 
Feno ny  
F#m 
vo
A 
ni
Bm 
na
E 
hi
A 
trao
 
I
G 
zao 
 
re
A 
hetra 
 
i
D 
zao,
 
ry  
G 
Tom
A 
po 
 
 
D 
ô! 
 
 
G 
Gm 
Ame
D 
na.

998 – FF47 – Fiadanana

{key: G capot 1}

 
1.  
G 
Ianao ‘zay mitady ny fiadanan-tsoa
 
Amin’izao fiainana i
D 
zao
 
Ka  
D 
mandeha mankatsy, ary sy aroa
 
Mikorana ary koa mila
G 
lao
 
Ka
G 
nefa tsy mahita izay mahasoa
 
Fa vizana foana ny  
C 
nofo
 
In
C 
ty misy Fiainana a
G 
toroko 
 
a
Em 
nao
 
An
C 
dramo dia  
D 
hohita
G 
nao
 
Fiv :  
G 
Jesosy, 
 
Jesosy,
(Jesosy Tompo sy Mpamonjy tia)
 
No Fiainana atoroko A
D 
nao 
 
(Jeso)
 
Je
D 
sosy, 
 
Jesosy,
(Jesosy Tompo sy Mpamonjy tia)
 
No hany hampiadana a
G 
nao
Koa raiso Jesosy ho Tompo Mpamonjy
 
Hanapaka ny fiaina
C 
nao
C 
Dia hohitanao’Lay Fia
G 
dana
Em 
na
 
Ha
C 
haritra ho  
D 
mandraki
G 
zay

998 – FF39 – Faniriako

{key: D}

 
1.  
D 
Ray o! mba fani
D 
riako,
Raha toa ka sitrakao
 
Ny handova lani
G 
tra
 
Dieny ety an-
A 
tany
 
Ka
D 
nefa tsy izaho irery
 
F’ireo izay mino A
G 
nao
 
Hiaraka ami
A 
ko
 
Hatrany ha
D 
trany.
 
Fiv : En
Bm 
drey ny fiaina
G 
nay 
 
anilan-
A 
dRay
 
Ny Tompo iray, Fanahy i
D 
ray
 
I
Bm 
raisana 
 
avo
G 
koa ‘reo asa  
E 
soa
 
Iray ny fo, iray ny  
A 
loha
A7 
 
Ray  
D 
o! nahoana moa e!
 
Raha a
G 
tomboka 
 
a
D 
nio?

998 – FF35 – Ry Tomponay ô avia

{key: D}

 
1.  
D 
Ry 
 
Mpamon
A 
ji
Bm 
ko 
 
 
G 
Ray 
 
Ma
A 
lala
D 
ko ou ou  
D7 
ou
G 
Mifo
A 
na 
 
Ami
F#m 
nao ty zana
Bm 
kao 
 
 
E7 
mitalaho Tompo  
A 
ô
 
(Fa)  
D 
diso 
 
ta
A 
mi
Bm 
nao (izahay)  
G 
ka 
 
man
A 
gata
D 
ka ou ou  
D7 
ou
G 
Fame
A 
lana sy  
F#m 
famindram
Bm 
po avy  
G 
Ami
A 
nao Ray  
D 
ô 
 
!
 
Fiv : Ry Tompo
D 
nay ô a
F#m 
via omeo A
G 
nay izao a
Em 
nio 
 
(izao)
 
Ny fo ma
A 
dio sy Masina Anana
D 
nao
 
Dia tsy ho  
D 
very na  
D7 
hoe mbola ho  
G 
diso ihany in
Em 
dray
 
Ny tena  
A 
sy Fanahy izay anana
D 
nay

998 – FF34 – Tompo Malala ô !

{key: A capot 1 3/4}

 
1.  
A 
Tompo 
 
Ma
A 
lala ô !  
D 
Mpanjaka
D 
ko 
 
Ianao
A 
Tamy aho fa  
A 
resy 
 
laha
E 
tra
 
Noho ny famonjena vitanao
A 
Eny, ry  
A 
Tompo, tsy  
D 
ho haiko adi
D 
noina intsony re
 
Ny  
A 
fitiava
E 
na 
 
naseho
A 
nao
 
Ka  
D 
anio no hana
A 
vaozako 
 
 
E 
ny 
 
fano
A 
mpoko 
 
Anao
D 
Fa tsy ho voa
A 
valiko, 
 
i
B 
zay 
 
natolo
E 
trao
 
Ny fitiavana natolotrao,
A 
Ka raiso,  
A 
Tompo, 
 
e
D 
keo re sy  
D 
anjakao
 
Ny  
A 
fiainako ho  
E 
voninahi
A 
trao.