768 – Endrey! Endrey! Tompo ô!

4/4

 
1.  
F 
Endrey! Endrey!  
Gm7 
Tompo 
 
 
C 
ô!
Bb 
He! Ny  
F 
haso
Gm7 
ava
C 
nao,
F 
Fa tsy  
Dm 
tapa
Gm 
ka 
 
ha
C 
trany
 
I
F 
zany 
 
 
Dm 
fita
Gm7 
hia
C 
nao,
F7 
Nota
F7 
ntana
Bb 
nao, 
 
ry
Bdim 
Tompo
 
l
C 
tony 
 
 
C7 
ondri
C 
keli
F 
nao.

2. Endrey! Endrey! Tompo ô!

He ny fitiavanao:
Efa elabe tokoa
No mba niheveranao
Izany zaza malagasy
Izay irinao mba ho soa.

3. Anio zahay, Tompo ô!

Mankasitraka Anao
Fa ny sandrinao, mahery
No niaro toy izao
Tratranay mandrakariva
Ny androm-pahasoavanao!

4. Tahio tokoa, Jeso ô!

Madagasikaranay
Mba handroso ka ho tonga
Madagasikaranao,
Izany re no faniriana:
Ho tanteraka anie!

741 – Jehovah Tompo ô!

 
1.  
G 
Jeho
Am 
vah 
 
 
D 
Tompo 
 
ô!
G 
Tahio
Am 
si 
 
 
G 
ha
D 
tsa
Em 
rao
Am 
Ny 
 
 
G 
ta
D 
ni
G 
nay,
G 
Tahio ny namanay
Am 
Ho tia ny teninao,
G 
Di
Am 
 
 
D 
mba 
 
 
G 
ha
C 
za
G 
vao
C 
Ny 
 
 
G 
no
D 
si
G 
nay.

2. Ovay ny fombanay,

Ho foin’ny taninay
Ny sampiny;
Omeo fo marina
Izao rehetra izao,
Ka dia mba iantrao
Ny nosinay.

3. Jehovah Tompo ô!

Tahio ho olonao
Ny zanakay;
Tahio ho zanakao,
Tahio ho marina,
Ka dia ho taninao
Ny nosinay.

4. Izay mpitondra anay

Tahio ho tia Anao,
Jehovah ô!
Omeo sai-marina
Hanao ny sitrakao,
Ka ampanompoy Anao
Ny nosinay.

639 – Ry miaramila! Mandrosoa izao

{Capo: 3}

 
1.  
F 
Ry 
 
miara
Bb 
mi
C 
la! 
 
 
C 
Mandrosoa 
 
i
F 
zao,
F 
Kristy 
 
Kapi
E7 
teny 
 
 
G 
mialoha 
 
a
C 
nao;
C 
Ao aloha  
F 
tafika, 
 
 
F 
loza, ratra  
Bb 
be,
Bb 
Fitsaha
F 
ra
Bb 
na tsy misy,  
F 
Bb 
misiki
F 
na 
 
 
C 
re.
 
Fiv :  
F 
Ry miaramila!  
C 
Mandrosoa 
 
i
F 
zao
F 
Kristy Kapiteny  
Bb 
mia
C 
loha 
 
a
F 
nao.

2. Any lehy ratsy no manotrika,

Any ny tsipika no milatsaka;
Tano ny finoana ho ampinganao
Entonao ho fandresena Izao
rehetra izao:
Ry miaramila! sns…

3. Aza miamboho na miherika,

Ao an-tratranao ny fiarovana;
Aza mba matahotra, fa sahia
fandrao
Raha tsy mandresy, dia ho resy hianao;
Ry miaramila! sns…

4. Dia mandrosoa hianao izao

Ka miraisa dia aminay ho ao
Milofosa fatratra, aza ketraka,
“Miadia ny ady tsaran’ny
Finoana”
Ry miaramila! sns…

5. Kristy Kapiteny tapitra ohatra,

Izy no mpiaro ny mpanafika;
Miankina aminy mafy hianao,
Ka aza mba ny tenanao no
itokianao:
Ry miaramila! sns…

627 – Vimbino tsara izahay

 
1.  
G 
Vimbino tsara  
C 
iza
G 
hay,
 
Ry  
A7 
Jeso Kristy  
D 
Tomponay!
G 
Mba tsy ho diso  
C 
lala
G 
na
 
A
D5 
ty ambony  
G 
ra
Em 
no 
 
 
D 
be,
 
;,;
G 
Ka na ma
Am 
nonja 
 
 
D 
aza 
 
 
G 
re
 
Ny  
Bm 
rian-
Em 
drano
A 
masi
D 
na,
 
Ta
G 
zony mafy  
C 
iza
Am 
hay
 
Mba  
G 
tsy ho rendri
D 
ka 
 
a
G 
ty.:,:
 
;Ka  
D 
na manonja  
G 
aza 
 
re
 
Ny  
D 
rian-drano
G 
masina,
 
Ta
G 
zony mafy  
C 
iza
Am 
hay
 
Mba  
D 
tsy ho rendrika a
G 
ty.

2. Dia mitsangàna, ka avia,

Ry Jesosy, Mpamonjy tia!
Jereo ny fahorianay;
Anaronao ny rivotra
;,;Izay mampanonja toy izao
Ny alon-dranomasina,
Izay manafotra anay
Aty am-pandehananay.:,:

3. Fa Hianao no aronay,

Ka dia sahy izahay
Hamaky sy hanohitra
Ny onjan-drano betsaka;
;,;Ka aoka tsy ho fefika
Aty an-dranomasina,
Fa mba ho tonga aminao
Ny sambonay, ry Tompo ô;,;

623 – Mba omeo ahy

{key: D capot 1}

{c:Clé MIb : RE capot 1}

 
1.  
D 
Mba omeo  
Ddim 
a
D 
hy
D 
Fo madio koko
A 
a
D 
Afaka 
 
ahi
Ddim 
a
D 
hy
Bm7 
Ho 
 
 
E7 
Anao 
 
toko
A 
a.
 
I
A7 
zaho dia ma
D 
laina,
G 
0! mba hafanao  
D 
re
D 
Mba hikely  
G 
aina
D 
Ha
A7 
hefako 
 
 
D 
be.

2. Mbola manangoly

Ny fakampanahy;
Ao koa ny devoly
Ta-hamotraka ahy;
Tompo ô! Ampio
Ny mpanomponao izao,
Ary mba tafio
Herim-po vaovao.

3. Atolory ahy

Zotom-po sy hery,
Fahendrern-panahy,
Fo mahay mietry.
Ampianaro aho
Mba hanolo-tena,
Ka mba hatanjaho
Ny finoako.

4. Dia hamasino

Ny saiko, ry Tompo!
Ka omeo fo mino,
Fo mahay manompo,
Fo mahay mihafy,
Fo miravoravo,
Na dia voa mafy,
Fo toy ny Anao.

506 – Tsy misy miadana ka afa-po

 
1.  
D 
Tsy misy mia
Em 
dana ka  
A 
afa-
D 
po
 
Izay  
Bm 
monina 
 
e
E 
to 
 
an-
A 
tany;
 
Fa  
D 
izay tia sy  
G 
mino 
 
ny
Em 
Tompo 
 
Je
A 
so
 
No ha
D 
hazo ny  
G 
soa 
 
 
A 
tsy Ho  
D 
lany.
 
Fiv : Mba  
A 
irio, mba  
D 
irio
 
Ny ha
G 
nanana 
 
 
A 
an’i 
 
Je
D 
so.

2. Raha misy mahory mahazo ety

Jeso no hanala izany;
Tsarovy ny avotra tao
Kalvary,
Fa nalatsany tany ny rany
Mba irio, Mba irio,
sns…

3. Izao maniry hanaraka

Anao,
Ry Tompo Mpanafaka ota!
Fa fantatro tsara hatramin’zao
Ny fitiavanao ahy mpanota.
Mba irio, Mba irio,
sns…

428 – Reko izao ry Tompo

{key: G}

 
1.  
G 
Reko izao ry Tompo i
C 
zany 
 
antso
G 
nao,
 
Miantso izany mpa
Em 
nompo 
 
 
A 
mba ho irak
D 
ao!
 
Fiv : In
G 
ty! Inty! In
C 
ty aho Je
G 
so!
 
In
Em 
ty! Inty! I
A 
raho ho aho Je
D 
so!
 
E
G 
keko re ny ho mi
C 
aramila
G 
nao
 
Ho  
C 
vonona 
 
ha
G 
nao ny sitra
D 
kao, ka i
G 
raho!

2. O! Diovy Tompo izany molotro!

Ka ny fo madio hanompo no atolotro.
Inty! Inty! sns…

3. Tsy andeha irery, fa hiaraka Aminao!

Ka dia mba omeo ny hery sy Fanahinao.
Inty! Inty! sns…

4. Reko izao ny toky hoe : “Momba ahy Hianao”

Ry Jesosy Tompo sy Zoky, vonona aho izao
Inty! Inty! sns…

426 – Nanatona Anao, Mpanavotra ô!

{key: D}

 
1.  
D 
Na
G 
na
C 
to
D 
na 
 
A
G 
nao, 
 
 
Am 
Mpa
Em 
na
Bm 
vo
C 
tra 
 
 
G 
ô!
Em 
Ny 
 
 
Am 
olo-
G 
ma
Am 
h
G 
antra 
 
fahi
G 
ny.
D 
Ny 
 
 
G 
ro
C 
fi
D 
ny 
 
 
G 
be, 
 
 
Am 
ny 
 
 
Em 
sen
Bm 
ton'
C 
ny 
 
 
G 
fo
Em 
Na
Am 
ne
G 
ho 
 
 
Am 
fa 
 
 
G 
soa no niri
G 
ny.
Em 
Tsy 
 
 
Am 
ne
Am 
ty 
 
 
G 
ho 
 
 
Am 
sa
G 
sa
D 
tra 
 
 
D 
Hi
D7 
a
Em 
nao,
Am 
Tsy 
 
 
G 
ni
D 
sy nolavina a
G 
ko
G 
ry,
D 
Fa 
 
 
G 
sa
C 
my 
 
 
D 
nan
G 
dray 
 
 
Am 
ny 
 
 
Em 
in
Bm 
dra
C 
fo
G 
nao,
Em 
Ka 
 
 
Am 
ravo ny  
D 
olona 
 
 
G 
ory.
 
2. Ma
G 
natona 
 
A
G 
nao, ry  
C 
be 
 
indra
G 
fo,
 
Ny  
C 
olo-ma
D 
hantra 
 
a
G 
nio,
 
Fa  
G 
be 
 
sia
G 
sia sy  
C 
reraka 
 
am-
G 
po,
 
Ka  
C 
raisonao 
 
 
D 
ankehi
G 
trio!
 
Ny  
C 
maty omeo  
D 
aina 
 
vao
G 
vao,
 
Ny  
D 
sasatra 
 
ampia
G 
dano,
 
Ny  
G 
masonay 
 
 
G 
jamba mba  
C 
haza
G 
vao.
 
Ny  
C 
rofin’ny 
 
 
D 
fonay 
 
si
G 
trano.

3. Ka rahatrizay hanatona Anao

Ny tsy ho farofy intsony,
Fa hisy ny Alahady vaovao,
Ka sitrana tsara ny fony.
Izay tany soa misy Anao
No hisy ny olonao koa,
Hahita ny voninahitrao ao,
Ry Zoky malala Tsitoha.

383 – O, ry mpanota aza mandà


{key:Bb}
{Capo: 3}

 
1.  
G 
O, ry mpanota aza ma
C 
ndà,
D 
Jeso miantso  
G 
ka 
 
mio
D 
và;
G 
Mba manatona Azy i
C 
zao,
D 
Izy hamonjy a
G 
nao.
 
Fiv :  
G 
He, mivoha i
C 
zao ny lani
Am 
tra,
D 
Ry 
 
mpireni
G 
reny 
 
lavi
D 
tra;
G 
Indro Jesosy, Izy no  
C 
ao,
D 
Aiza no hisy a
G 
nao?

2. Be ahiahy va hianao

No tsy mandroso faingana izao?
Dia tapaho ny hevitrao,
Ka miovà hatrizao.
He, mivoha, sns…

3. Mba miverena re hatrizao,

Ka hararaoty ny andronao,
Fa ny aty ho simba sy ho lao,
Ka mba modia izao.
He, mivoha, sns…

356 – Ry mpanota! Mihevera

{Capo: 1}

{key:Bb}

 
1.  
A 
Ry 
 
mpa
A 
nota! 
 
 
E 
Mihe
A 
vera;
 
 
A 
Fa 
 
mi
A 
antso 
 
 
B 
Kristy 
 
i
E 
zao;
A 
Izy 
 
 
A 
ta-han
E 
dray 
 
mpa
A 
nota,
A 
Mana
D 
tona 
 
 
E 
hia
A 
nao;
 
:,:  
A 
Mihai
D 
noa, 
 
 
B 
mihai
E 
noa,
A 
Ka 
 
a
D 
rio ny  
E 
ditra
A 
nao.:,:

2. Ry mpanota! Miverena

Ao am-balan’i Jeso;
Aza dia mirenireny,
Sao iharan-doza izao:
:,: O! modia, O! modia,
Ialao ny ditranao.:,:

3. Ry mpanota! Manatona

Dieny misy antso ‘zao,
Fa ho avy ny fotoana
Mbola hanenenanao:
:,: O! avia, O! avia,
‘Zao ankehitriny ‘zao.:,:

4. Ry mpanota! Matokia,

Tompo mora fo Jeso;
Izy dia tena tia
Izay mibebaka tokoa;
:,: Matokia, matokia,
Mibebaha re izao.:,:

5. Ry Sakaizan’ny mpanota,

Ento aho ho Anao;
He! Ny tenako rehetra
No atolotro izao;
:,: Raisonao re, raisonao re
Ho fanati-tsitrakao.:,: