761 – Ry Jeso, Zoky be fitia

key D capot 3

 
1. Ry  
D 
Jeso, 
 
Zo
A 
ky 
 
 
D 
be 
 
 
G 
fi
A 
tia!
 
A
D/F# 
via, 
 
mita
G 
ntana
 
Fan
D 
drao izahay  
A 
ma
D 
ni
G 
a
A 
sia
 
A
A 
vilin’i 
 
 
A 
Sa
G 
ta
D 
na
 
Fiv :  
D 
Ry Jeso ô!  
A 
Ta
D 
hio 
 
i
G 
za
A 
hay,
 
Fa  
D 
mbola kely sai
A 
na
 
He!  
D 
Tsy mba hen
A 
dry, 
 
 
D 
tsy 
 
 
G 
ma
A 
hay,
 
Ka  
A 
mora 
 
amba
G 
kai
D 
na.

358 – He! Ry namako mahantra

key : G

 
1. He! Ry  
G 
namako 
 
mahantra,
 
Indro  
D 
Jeso Tompo  
G 
tia,
 
Ilay Mpa
C 
monjy feno  
D 
antra,
 
No mi
A 
tady ny ma
D 
nia,
 
Olom-
G 
bery tsy mba foiny,
 
Ka na diso aza  
D 
re,
 
:,: Mbola  
G 
tiany sy an
C 
tsoiny
 
Hanam-
G 
pifa
D 
liam-
G 
be.:,:
 
:,: Mbola  
G 
tiany sy an
C 
tsoiny
 
Hanam-
G 
pifal
D 
iam-
G 
be.:,:

2. He! Fa tsy mba misy fetra

Ny homena lova soa
Fa ny olona rehetra
Samy tiany avokoa;
Nefa izay be hataka andro
Dia hanenina tokoa;
:,: Misy fetra ny fotoana
Azo amindrana fo.:,:

3. Manatòna ankehitriny,

Ry mpanota ory fo!
Mba hesoriny ny tsiny
Ka hadio indray ny fo;
Fa ny ota hosasany
Dia ho afaka avokoa,
:,: Izany re no fikasany
ka tsy maintsy to tokoa.:,:

4. Fa izay mandà ny teny

Sy maditra, mafy fo,
Hampangain’ny teny reny
Fa tsy nety nankatò;
Jeso Tompo no hitsara
Sy hamaly ny natao,
:,: Nefa kosa ny anjara
Dia miankina aminao.:,:

233 – O! Ray Malala, asehoy

Key : D capot 3

 
1.  
D 
O! 
 
 
G 
Ray Malala,  
Em 
ase
D 
hoy
G 
Ny 
 
 
C 
ha
G 
so
C 
a
D 
va
G 
nao;
D 
Sa
G 
sao ho afa-
Em 
kelo
D 
ka
G 
Iza
C 
hay 
 
 
Em 
ho 
 
 
G 
za
D 
na
G 
kao:
 
Fiv : Ho  
G 
mafy ny  
C 
fieza
D 
kay
 
Han
G 
dia ny la
C 
la
D 
nao,
D 
Tsy 
 
 
G 
hisy 
 
hija
Em 
nona
D 
nay,
G 
Raha 
 
 
C 
tsy 
 
 
Em 
an-
G 
tra
D 
no
G 
nao.

2. O! Ray Malala, mba henoy

Ny feonay zanakao;
Tantano ao an-dalana
Hankany aminao:
Ho mafy, sns…

3. O! Ray Malala, hitanao

Ny hasambaranay;
Ny avotr’ain’ny Zanakao
No itokianay:
Ho mafy, sns…

096 – Ilay havoana natao hoe: Kalvary

key: D capot 1

 
1.  
D 
Ilay 
 
havoana
 
Na
A 
tao hoe: Kalva
D 
ry
 
No  
D 
tany 
 
namonoana
 
Ny  
A 
Tompo 
 
Jeso
D 
sy;
 
Fiv :  
D 
O! tsarovy  
G 
re!
D 
Maty ory  
A 
tao
D 
Jeso Tompo lehi
D 
be
 
Ha
A 
navotra 
 
a
D 
nao.

2. Jereo ny Tomponao,

Tazanonao iry,
Ka andrandrao ny masonao,
Fa io no Kalvary:
O! tsarovy re! sns…

3. Hevero Kalvary,

Fa tao ny Tomponao;
Tsarovinao ny nentiny
Mba hamonjena anao:
O! tsarovy re! sns…

4. Tsinjovy Kalvary.

Fa Jeso Tomponao
Nijaly tany raha tety.
Ka maty Izy tao.
O! tsarovy re! sns…

009 – Ry Tompo Zanaharinay! =spontané offrande

 

 

key: G capot 1

 
G 
Ry Tompon’ny  
C 
ha
G 
re
D 
na 
 
 
G 
ô,
G 
Fanatitra 
 
an-
C 
tsi
G 
tra
D 
po
Em 
Atolotray 
 
 
C 
Anao 
 
i
Em 
zao 
 
;
Bm 
Mba 
 
 
Em 
rai
Am 
so 
 
 
G 
ka 
 
ta
D 
hio
G 
nao.
C 
Ame
G 
na.

1. Ry Tompo Zanaharinay!

Manati-tsaotra izahay,
Fa efa novelominao,
Ka tratr’izao maraina izao.

2. Ny aizina efa lasa izao,

Mazava no naposakao;
Levony koa ny otanay,
Ka hazavao ny hevitray.

3. Ny asanay hatao anio

Atrehonao ka mba tahio,
Hatao ho voninahitrao,
Handraisanay ny antranao

4. Derainay Hianao, ry Ray!

Derainay Jeso Tomponay,
Derainay ny Fanahy koa,
Derainay fa Mpanisy soa.