998 – FF04 – Ry Fanahy ô

Capot 1

 
1.  
D 
Ry Fanahy ô midina, 
 
Manatreha a
A 
nay 
 
a
Em 
nio 
 
 
A 
Ia
D 
nao 
 
A 
Mba 
 
hanoloranay, 
 
D 
Ny vavakay mangina 
 
Vetsovetsom-  
A 
po ‘zay a
Em 
to
A 
lo
D 
tray 
 
G 
Vola sy ny ha
D 
rena 
 
Samy  
D 
tsy 
 
anana
A 
nay 
 
Fa  
D 
indro vavaka mangina 
 
Fanoloran-
A 
tena ho A
Em 
nao 
 
 
A 
to
D 
koa. 

 

2. Ry Fanahy ô monena 

Aza mba mandao anay Ianao 

Kolokoloy ‘zahay 

Hitombo fahendrena 

Ka tsy hahafoy hiarak’ Aminao 

Ota sy rendrarendra 

Samy te handavo anay 

Soa ihany, soa fa eo Ianao Fanahy 

Vonona hitahy ny fiainanay. 

 

3. Ry Fanahy ô , meteza 

Mba handray anay ho mpianatrao 

Avia Ianao, 

Avia mampahereza 

Hahatonga anay mba ho irakao 

Eso sy fitsapana 

Samy manakivy anay 

Ka taomy , taomy hanam-po mafana 

Herim-po vaovao hiasa ho Anao.

 

Rahoviana – Joseph d’Af

C: x32013

Dm: xx0231

Intro

 
Am 
G 
C 
 
 
 
Am 
G 
C 
F 
 
Dm 
Am 
E 
 

Couplet 1

 
Isan'
Am 
andro isan’andro, dia mi
Em 
antso ny Ray
 
Hoe  
F 
nankaiza moa ‘zay  
G 
zanako 
 
i
C 
zay 
 
Isan'
Am 
andro isan’andro, ny  
Em 
famindram-pony 
 
Ia
F 
nao anie dia tsy  
G 
afaka ao am-
C 
pony 
 
Fa ia
Dm 
nao no tsy nety, hoe  
C 
handao 
 
vetivety 
 
F'
F 
izy anie nanomana  
G 
fety 

Couplet 2

 
Tsy  
Am 
hoe tsy nahalala, tsy  
Em 
zanak’adala 
 
Ni
F 
nia ianao ni
G 
voaka ny  
C 
vala 
 
Fa ia
Am 
nao tena tiany, tsy  
Em 
foiny tsy ariany 
 
I
F 
zany anie  
G 
no antony nia
C 
viany 
 
Fa raha ho  
Dm 
avy ny andro, mba hi
C 
verenanao 
 
F 
Fety anie ny ao an-trano  
G 
ao 

     Refrain (2x)

 
    
Am 
Rahoviana 
 
ia
G 
nao vao ho a
C 
vy 
 
    
Dm 
Rahoviana 
 
ia
C 
nao vao mba ho
G 
dy 
 
     Raho
Am 
viana fa ny  
G 
Tompo efa  
C 
sasatra 
 
mi
F 
andry 
 
    
Dm 
Miandry ny  
G 
Dada
C 
nao 

Pont

 
Am 
G 
C 
 
 
Am 
G 
C 
F 
 
Dm 
Am 
E 

Couplet 3 

 
Dia na
Am 
lefan’ny Ray,’lay  
Em 
Tokana 
 
Iray
 
Je
F 
sosy anie ‘lay  
G 
Izy 
 
hatri
C 
zay 
 
Tonga  
Am 
Izy hitady sy ha
Em 
monjy ny very 
 
Fa raha  
F 
mody ianao tsy  
G 
mandeha 
 
i
C 
rery 
 
Fa ia
Dm 
nao mila mino,  
C 
Jesosy ilay hilo 
 
F'
F 
izy anie no lalan’ny  
G 
mino

Couplet 4

 
Dia na
Am 
lefan’ny Ray,’lay Tokana Iray
 
Je
F 
sosy anie ‘lay  
G 
Izy 
 
hatri
C 
zay 
 
Tonga  
Am 
Izy hitady sy ha
Em 
monjy ny very 
 
Fa raha  
F 
mody ianao tsy  
G 
mandeha 
 
i
C 
rery 
 
Fa raha ho  
Dm 
avy ny andro, mba hi
C 
verenanao 
 
F 
Fety anie ny ao an-trano  
G 
ao

     Refrain (3x)

 
    
Am 
Rahoviana 
 
ia
G 
nao vao ho  
C 
avy 
 
    
Dm 
Rahoviana 
 
ia
C 
nao vao mba  
G 
hody 
 
     Raho
Am 
viana fa ny  
G 
Tompo efa  
C 
sasatra 
 
 
F 
miandry 
 
     Mi
Dm 
andry 
 
 
G 
ny 
 
 
G 
Dada
C 
nao

998 – FF42 – Moa misy va ?

Capot 1

 
1. Moa  
G 
misy va ety, i
D 
riko toa A
G 
nao 
 
?
 
Ry  
Bm 
Tompo 
 
 
Em 
be 
 
fi
A 
tia, 
 
Mpa
D 
nao 
 
i
G 
zao 
 
re
D 
hetra 
 
i
G 
zao
 
Ny  
D 
foko 
 
lasa
Em 
nao, ry  
C 
Ray Malala  
G 
ô 
 
!
 
Jer
C 
eo ty  
D 
zana
G 
kao 
 
i
Em 
zao 
 
mian
D 
toraka 
 
Ami
G 
nao

2. Moa misy va ety, iriko toa Anao ?

Jeso sakaiza, avia Hianao hiara-dia izao
Ny foko tia Anao, oneno, anjakao
Tsy hatakaloko Hianao, “Ry fiainako vaovao”

3. Moa misy va ety, iriko toa Anao ?

Fanahy hendry ery, Mpanoro izay rehetra atao
Ny foko, he ! Anao, Fanahy Masina ô !
Ny fiainako ovay ho vao, ka hamasinonao

4. Moa misy va ety, iriko noho Ilay

Nesoina tany Kalvary, ‘Lay Indrafon’ny Ray
Jeso Malala ô ! Endrey ‘ty vitanao
Hianao no hetahetako sy hasambarako

Aoka tsy hisy olona

 
Bb 
Am 
Gm 
Dm 
Bb 
C 
F 
 
F 
Aoka tsy hisy olona
 
Hanao  
F 
tsinontsinona 
 
anao
C 
Noho ny hatanoranao
F 
Gm 
Am 
Bb 
 
Fa  
F 
aoka ho tonga fianarana
Bb 
aoka ho  
Am 
tonga 
 
 
Gm 
fianara
Dm 
na
Bb 
Ho an’ny  
C 
mino 
 
ia
F 
nao
 
Fianarana  
C 
Fianarana
F 
Amin’ny 
 
fiteny
G 
Amin’ny 
 
fitondra-te
C 
na
Bb 
Amin’ny 
 
fi
Am 
tiavana
Gm 
Amin’ ny fi
Dm 
noana
Bb 
Amin’ ny fa
C 
hadiova
F 
na

010 – Ry Tomponay Tsitoha ô!

 

 

key: G capot 1

=9-spontané rakitra

 
G 
Ry Tompon’ny  
C 
ha
G 
re
D 
na 
 
 
G 
ô,
G 
Fanatitra 
 
an-
C 
tsi
G 
tra
D 
po
Em 
Atolotray 
 
 
C 
Anao 
 
i
Em 
zao 
 
;
Bm 
Mba 
 
 
Em 
rai
Am 
so 
 
 
G 
ka 
 
ta
D 
hio
G 
nao.
C 
Ame
G 
na.

1. Ry Tomponay Tsitoha ô!

Mpanao izao tontolo izao,
Ankalazainay Hianao
Fa lehibe ny herinao,

2. Ny hiran’ny anjelinao

Manerana ny lanitra,
Manehoeho fatratra
Ny hobin’ny voaavotra;

3. Fa masina, fa masina,

Fa masina i Jehovah!
Ka heniky ny lazanao
Ny tany sy ny lanitrao.

4. Ireo mpitory irakao

Mihoby eo anilanao,
Nahefa fanompoana,
Mihira ny fisaorana

5. Izao olonao rehetra izao

Dia mino sy manaiky Anao
Ho Ray Tsy miova sady to,
Mahery ny mpamindra fo.

6. Ny Zanakao nirahinao

Sy ny Fanahy Masinao
Isaoranay Anao, ry Ray,
Fa foto-pamonjena anay!

7. Ry Kristy ô, Mpanjakanay

Mitovy hery amin-dRay,
Ny fitiavanao anay
No nisoloanao anay.

8. Ny lozam-pahafatesana

Novanao ho fiainana,
Izany no hiainanay
Na eto na rahatrizay.

9. Ao an-kavanan-dRainao ao

No itoeranao izao,
Fa mbola hidina indray
Hitsena sy handray anay.

10. Ka faly naiditra

Ho mponina ao an-danitra
Izahay izay navotanao,
Hiombon-dova aminao.

11. Tario làlana izahay,

Vimbinonao ny dianay,
Ka isan-andro vaky izao
Hambaranay ny lazanao.

12. Vonjeonao, ry Tompo ô!

Vonoy ny ratsy ao am-po,
Ka hasoavy izahay
Ambara-pahafatinay.

13. Fa lehibe ny antranao,

Mahery koa Hianao,
Ka dia matoky izahay
Ry Tompo Zanaharinay.

999 – ANTEMA19 – Didy vaovao no omeko anareo

{key: G}

 
G 
Didy
G 
vao
Am 
va
Am 
o
D 
no 
 
o
D 
meko
D 
ana
G 
reo,
 
G 
dia
G 
ny 
 
mba
Am 
hi
Am 
fa
D 
nkati
D 
a
D 
vana
G 
reo.
 
G 
Eny,
C 
aoka 
 
ho
G 
taha
G 
ka ny ni
D 
tiava
D 
ko
G 
ana
G 
reo,
 
G 
no
C 
mba 
 
hi
G 
fanka
G 
tiavana
A 
re
A7 
o
D 
ko
D7 
sa.
 
I
G 
zany 
 
no
Am 
hahafan
Bm 
taran’ny
C 
olona
G 
rehetra
 
fa mpi
C 
anatro 
 
hiana
D 
reo,
 
fa mpi
D 
anatro 
 
hiana
G 
reo,
 
fa mpi
Em 
anatro 
 
hiana
C 
reo,
 
ra
D 
ha 
 
mifanka
G 
tia.
 
D 
Izao 
 
no
G 
didiko,
 
F 
izao 
 
no
C 
didiko,
 
F 
izao 
 
no
C 
didiko,
 
dia ny
F 
mba 
 
hi
G 
fankati
Am 
avana
F 
reo,
 
Dm 
taha
C 
ka ny ni
G 
tiavako 
 
ana
C 
reo.
 
Tsy
C 
misy
G 
mana
C 
na 
 
fi
F 
ti
G 
ava
C 
na
G 
lehibe,
C 
lehibe
F 
noho 
 
i
C 
zao:
G 
mano
C 
lotra,
C 
manolotra 
 
ny
F 
ainy 
 
ha
C 
monjy
Dm 
ny 
 
sa
C 
kai
G 
za
C 
ny.

{tag: chord fihirana}

761 – Ry Jeso, Zoky be fitia

key D capot 3

 
1. Ry  
D 
Jeso, 
 
Zo
A 
ky 
 
 
D 
be 
 
 
G 
fi
A 
tia!
 
A
D/F# 
via, 
 
mita
G 
ntana
 
Fan
D 
drao izahay  
A 
ma
D 
ni
G 
a
A 
sia
 
A
A 
vilin’i 
 
 
A 
Sa
G 
ta
D 
na
 
Fiv :  
D 
Ry Jeso ô!  
A 
Ta
D 
hio 
 
i
G 
za
A 
hay,
 
Fa  
D 
mbola kely sai
A 
na
 
He!  
D 
Tsy mba hen
A 
dry, 
 
 
D 
tsy 
 
 
G 
ma
A 
hay,
 
Ka  
A 
mora 
 
amba
G 
kai
D 
na.

358 – He! Ry namako mahantra

key : G

 
1. He! Ry  
G 
namako 
 
mahantra,
 
Indro  
D 
Jeso Tompo  
G 
tia,
 
Ilay Mpa
C 
monjy feno  
D 
antra,
 
No mi
A 
tady ny ma
D 
nia,
 
Olom-
G 
bery tsy mba foiny,
 
Ka na diso aza  
D 
re,
 
:,: Mbola  
G 
tiany sy an
C 
tsoiny
 
Hanam-
G 
pifa
D 
liam-
G 
be.:,:
 
:,: Mbola  
G 
tiany sy an
C 
tsoiny
 
Hanam-
G 
pifal
D 
iam-
G 
be.:,:

2. He! Fa tsy mba misy fetra

Ny homena lova soa
Fa ny olona rehetra
Samy tiany avokoa;
Nefa izay be hataka andro
Dia hanenina tokoa;
:,: Misy fetra ny fotoana
Azo amindrana fo.:,:

3. Manatòna ankehitriny,

Ry mpanota ory fo!
Mba hesoriny ny tsiny
Ka hadio indray ny fo;
Fa ny ota hosasany
Dia ho afaka avokoa,
:,: Izany re no fikasany
ka tsy maintsy to tokoa.:,:

4. Fa izay mandà ny teny

Sy maditra, mafy fo,
Hampangain’ny teny reny
Fa tsy nety nankatò;
Jeso Tompo no hitsara
Sy hamaly ny natao,
:,: Nefa kosa ny anjara
Dia miankina aminao.:,:

233 – O! Ray Malala, asehoy

Key : D capot 3

 
1.  
D 
O! 
 
 
G 
Ray Malala,  
Em 
ase
D 
hoy
G 
Ny 
 
 
C 
ha
G 
so
C 
a
D 
va
G 
nao;
D 
Sa
G 
sao ho afa-
Em 
kelo
D 
ka
G 
Iza
C 
hay 
 
 
Em 
ho 
 
 
G 
za
D 
na
G 
kao:
 
Fiv : Ho  
G 
mafy ny  
C 
fieza
D 
kay
 
Han
G 
dia ny la
C 
la
D 
nao,
D 
Tsy 
 
 
G 
hisy 
 
hija
Em 
nona
D 
nay,
G 
Raha 
 
 
C 
tsy 
 
 
Em 
an-
G 
tra
D 
no
G 
nao.

2. O! Ray Malala, mba henoy

Ny feonay zanakao;
Tantano ao an-dalana
Hankany aminao:
Ho mafy, sns…

3. O! Ray Malala, hitanao

Ny hasambaranay;
Ny avotr’ain’ny Zanakao
No itokianay:
Ho mafy, sns…

096 – Ilay havoana natao hoe: Kalvary

key: D capot 1

 
1.  
D 
Ilay 
 
havoana
 
Na
A 
tao hoe: Kalva
D 
ry
 
No  
D 
tany 
 
namonoana
 
Ny  
A 
Tompo 
 
Jeso
D 
sy;
 
Fiv :  
D 
O! tsarovy  
G 
re!
D 
Maty ory  
A 
tao
D 
Jeso Tompo lehi
D 
be
 
Ha
A 
navotra 
 
a
D 
nao.

2. Jereo ny Tomponao,

Tazanonao iry,
Ka andrandrao ny masonao,
Fa io no Kalvary:
O! tsarovy re! sns…

3. Hevero Kalvary,

Fa tao ny Tomponao;
Tsarovinao ny nentiny
Mba hamonjena anao:
O! tsarovy re! sns…

4. Tsinjovy Kalvary.

Fa Jeso Tomponao
Nijaly tany raha tety.
Ka maty Izy tao.
O! tsarovy re! sns…