Les Origines des Cantiques Protestants Malgaches et du Solfa

Un article tiré du site de la FPMA Réunion du 19/09/12

Saint Augustin disait « Chanter c’est prier deux fois », et dans le psaume 33 verset 3 on peut lire  « Chantez-lui un cantique nouveau! Faites retentir vos instruments et vos voix! ». Toutes ces paroles démontrent l’importance du chant, de la musique, et des cantiques dans la religion.

 

Tous les dimanches, chants et musiques résonnent dans les Eglises Protestantes Malgaches. Les paroissiens entonnent à pleine voix et avec ferveur des cantiques. Cette tradition bien ancrée dans la culture Malgache se perpétue à travers le temps et les âges.  Cependant, peu de gens ne savent ni  l’origine de ces cantiques ni l’origine du Solfa, cette notation si particulière et différente du traditionnel solfège.

Pour en savoir plus, cliquez sur l’image

 

998 – FF52 – Avia! Torio Kristy

 
G 
C 
D 
G 
 
Fiv : Ry ta
C 
nora 
 
 
A 
ô! 
 
A
Dm 
via
 
Mitsan
G 
gàna, 
 
mito
C 
ria;
 
Amba
C 
rao ‘lay  
A 
famon
Dm 
jena
 
Ka sahia, avia, a
G 
via
 
Torio  
C 
Kristy.
 
1. Fa vory  
G 
amintsika 
 
i
C 
zao ny hery
 
Ka mendri
G 
ka 
 
hanaovan-
C 
tsoa
 
Meteza  
G 
ka ampio ‘reo  
C 
mbola 
 
very
 
Ho mpino  
D 
toa antsika  
G 
koa.

Ry tanora ô! Avia sns…

2. Anio no miandry antsika ny tontolo

Hitondra hazavana soa

Isika izay voataiza sy voakolo

No indro irahin’I Jesoa.

Ry tanora ô! Avia sns…

3. Ny herin’ny Fanahy no momba antsika

Hahatomombana ny dia

Andeha amin’ny endrika sariaka

No hitoriana an’I Kristy.

Ry tanora ô! Avia sns…

998 – FF48 – Andriamanitra, Fitiavana Ianao

{c:Clé RE}

 
1.  
D 
Andriamanitra, 
 
Fi
A 
tiavana 
 
Ia
D 
nao
 
A 
 
Bm 
C#m 
 
Ka mi
D 
hevitra ny  
G 
momba anay e
D 
ty
 
A 
Bm 
C#m 
 
Raha mi
D 
foha maraina  
F#m 
izahay
 
Dia tsy  
G 
afaka 
 
am-
Em 
bavanay ny hoe
 
A 
Ampy ho anay ny  
A 
Fahasoava
D 
nao
 
D 
C#m 
Bm 

Fiv :

 
A 
Raha maraina mibaliaka  
D 
ny andronay ety  
D 
C#m 
Bm 
 
A 
Ianao no masoandro  
D 
niaviany 
 
 
D 
nia
A/C# 
via
D 
ny
 
E 
Raha ny alin’ny ririnina no  
A 
handalo 
 
ety
 
E 
Ianao no kintana hi
A 
tantana ny dia
 
A 
Ka ny  
Bm 
va
C#m 
va
 
D 
Ka ny vava
F#m 
ka 
 
atao
 
Izay mi
G 
pololotra 
 
am-
Em 
ponay ao hoe:
 
D 
lzahay 
 
a
A 
nie hatoky A
D 
nao

2. Andriamanitra, Fitiavana lanao

Ka mitantana ny dianay ety

Raha mandimby ny andro ny alina

Mbola tokana ny Deranay hoe :

Ampy ho anay ny Fahasoavanao

Raha maraina mibaliaka ny andronay ety, sns…

998 – FF46 – Mba tantanonao, ry Raiko!

{key: Eb / D capot 1}

 
1.  
D 
Mba tantanonao, ry  
G 
Rai
Em 
ko
 
I
A 
zato 
 
làlan-jana
D 
kao
 
D 
Ny mifidy toa tsy  
G 
hai
Em 
ko
 
A 
Fa maniry indrindra A
D 
nao
 
A 
Hitanao ny adi-
D 
tsaina
 
A 
Mitambesatra ao an-
D 
doha
 
A 
’Zany tsikin’ny ma
D 
rai
Bm 
na
 
Em 
Toa 
 
 
A 
ela vao hifo
D 
ha

2. Moa diso ny safidiko

Raha mandroso ka mankao

Sa ‘ty làla-nofinidiko

Dia tsy ilay voasoritrao

Tanteraho ny faniriako

O ! ry Tompo tena tia

Fa ity zavatra iriko

Masina amiko doria

3. Nefa, raha tsy izay no didy

Namboarinao ho ahy

Amboary ny safidy

Sy ny ratrako am-panahy

Atolorinao ny hery

Hampijoro izay nikoa

Ka sitranonao ny fery

Sy ny ratrako ao am-po

998 – FF45 – Hira fiderana

 
1.  
C 
Hira fiderana  
F 
ho Anao ry Ray
 
G 
Tsy afaka ato am-bava
C 
ko 
 
mandrakizay
 
C 
Hira mampifaly,  
F 
mampitony 
 
jaly
 
G 
Mampiravoravo 
 
 
C 
fo

2. Ny talenta izay efa nomenao ahy

Hiderako Anao n’aiza misy ahy

Mba hamelon’aina, hampitony saina

Hampiray ny miaina

3. Hira tsotra ihany, nefa na dia izany

Ho Anao tokoa no hikaloako

Raiso re, ry Tompo,

F’io no porofom-pitiavako Anao

4; Hira avy ato am-poko, indro fa vetsoiko

Ho Anao ry Raiko izay antsoiko

Hira tena mamy, manambara hatrany

Fa tena tiako Ianao

998 – FF41 – Jesoa no Mpanavotra

O! iza, iza?

 
A 
Iza no hamonjy  
D 
ahy
 
Iza, iza  
E 
no hamonjy ahy  
A 
re 
 
?

Fa rerak’aho e

 
A 
Fa dia reraka
 
Mi
D 
lonjy 
 
entam-paho
E 
tana
 
Fahotana  
A 
be

O! manatona

 
E 
Manatona an’i Jesoa

Fa Izy ihany

 
E 
Izy no hamonjy anao

Fa noreseny

 
E 
Efa noreseny  
A 
na
 
Ny fasan’aza  
E 
dia
 
Ny fahafatesa
E 
na ! Ny fasan’aza !
 
A 
Efa noreseny i
D 
zao
 
Ny fahafatesa
A 
na ‘lay  
E 
fahavalo
A 
nao

Ka mba mifalia !

 
A 
Mifalia 
 
ia
D 
nao
 
Fa Jesoa Tompo  
E 
no
 
Mpanavotra a
A 
nao

Ry Jesoa Tompo ô !

Ry Jesosy Tompo ô !

Mba raiso re ny foko

Ho anao izao !

Fa famonjena fanavotan-dehibe

Sy avotr’aina koa

No he atolotrao Fa novonoina !

Novonoina Ianao

Hisolo voina

Mba hisolo voina anay

Fa noresenao

Efa noresenao na

Ny fasan’aza dia

Ny fahafatesana

Ny fasan’aza !

Efa noreseny izao

Ny fahafatesana ‘lay fahavalonao

Ka mifaly re !

Ka mifaly izahay

Fa Jesoa Tompo no

Mpanavotra anay !

998 – FF38 – Mba todihonao ny lasa

{key: F – E capot 1}

 
1.  
E 
Mba 
 
to
A 
diho
E 
nao ny  
A 
lasa
 
Dia ho  
A 
hita
E 
nao ny  
A 
asa
 
Nanda
E 
niana 
 
 
A 
ny 
 
 
F#m 
fo
E 
toana
 
F#m 
Fa dia  
B 
vi
E 
ta 
 
 
B 
mo
B7 
ra 
 
 
E 
foana
 
Fiv :  
Bm 
Mitsan
A 
E 
na, 
 
sa
A 
hia ! (sahia !)
 
Mijo
A 
roa, 
 
 
E 
mito
A 
ria (mitoria !)
 
Aza  
D 
ki
A 
vy, 
 
sana
Bm 
tri
F#m 
a
 
Fa  
A 
ami
E 
nao 
 
Kris
A 
ty.

2. Eny, tsara ho tsaroana

‘Reo adidy nokoloina

Maro koa no tsy tontosa

Nampitsoaka ny kanosa

Mitsangàna, sahia ! sns…

3. Aoka hiezaka hatrany

Mba hanarina izany

Fa hipetraka ho tantara

Ho an’ny zanak’amam-para

Mitsangàna, sahia ! sns…

{tag: chord fihirana}

998 – FF34 – Tompo Malala ô !

{key: A capot 1 3/4}

{c:Clé SIb : LA capot 1}

 
1.  
A 
Tompo 
 
Ma
A 
lala ô !  
D 
Mpanjaka
D 
ko 
 
Ianao
 
A 
Tamy aho fa  
A 
resy 
 
laha
E 
tra
 
 
Noho ny famonjena vitanao
 
A 
Eny, ry  
A 
Tompo, tsy  
D 
ho haiko adi
D 
noina intsony re
 
Ny  
A 
fitiava
E 
na 
 
naseho
A 
nao
 
Ka  
D 
anio no hana
A 
vaozako 
 
 
E 
ny 
 
fano
A 
mpoko 
 
Anao
 
D 
Fa tsy ho voa
A 
valiko, 
 
i
B 
zay 
 
natolo
E 
trao
 
 
Ny fitiavana natolotrao,
 
A 
Ka raiso,  
A 
Tompo, 
 
e
D 
keo re sy  
D 
anjakao
 
Ny  
A 
fiainako ho  
E 
voninahi
A 
trao.

2. Tompo Malala ô ‘lay hazo fijaliana

Niaretanao tao Kalvary,

Niaretanao Mpamonjiko

No nanehoanao fa tianao ity mpanota izay

Tsy mendrika Anao akory ity

Ka anio no anavaozako, sns…

3. Tompo Malala ô ! tsy ho adinoiko intsony

Ny fitiavana natolotrao

Ny fitiavana natolotrao

Eny, ry Tompo, ity izaho izay voababonao

Fa vonona hanao ny sitrakao

Ka anio no anavaozako, sns…

{tag: chord fihirana}

998 – FF30 – Fo mitambatra ho iray

{Capo: 3}

{key: F}

 
1.  
F 
Fo mitambatra ho i
Bb 
ray
 
No entina eto i
C 
zao
 
Mitrotro ny fi
F 
tia
 
Hohama
F 
sinin’ 
 
Andriamani
Bb 
tra
 
Hitombo hery  
C 
sy
 
Hamerovero  
F 
koa
 
Ka hifa
F 
naiky ireo olon-
C 
droa
 
Bb 
Fa 
 
hiombom-piaina
F 
na
 
Na ino
F 
na miseho eto an-
Bb 
tany
 
Dia vono
C 
na 
 
hifampitantana
 
Fiv : Fitiava
Bb 
na toy ny an’llay Je
F 
soa
 
F7 
Fitiavana 
 
ma
G 
nolotra ny  
C 
aina
 
Fitiava
F 
na mandresy faho
Bb 
tana
 
Fitiavana  
C 
ho mandrakizay do
F 
ria

2. Toy ‘zao androany izao

‘Lay nofinofy izay

Niainanay taloha

Ka indro fa miara-belona,

Miara-tsambatra

Anivon’ ny fitia

‘Lay dina izay

Niarahana nikolo

No hamafisina ho doria

Hotehirizina ho vaovao

Handrobona, hitombo hasina

Fitiavana toy ny an’llay Jesoa, sns…

998 – FF28 – Efa voadinikao Andriamanitra ô

 
1.  
C 
Efa voadinikao Andriamanitra  
G 
ô!
 
Am 
Ny fiainanay zanak’olom
Em 
belo
Am 
na
 
D 
Tsy misy ‘zay miafina amiko tsy hita
G 
nao
 
G 
Ianao no manendry izany Andriamanitra  
C 
ô!
 
2.  
Am 
Indro ny fikasako voalaha
Dm 
trao
 
G 
Ny fiainako rehetra dia Ami
C 
nao
 
Am 
Ny fahotana vitako tami
Dm 
nao
 
Man
G 
gataka famelana Andriamanitra  
C 
ô! 
 
 
C7 
 
3.  
F 
Aza avela aho hang
C 
aihay
 
C 
Fa ampioreno mafy ny fi
F 
noako
 
E 
Ka na mamely ahy ny fakam-pa
Dm 
nahy
 
G 
Dia mahatoky Anao ny fanahi
C 
ko. 
 
 
C7 
 
4.  
F 
Ny nofoko anie malemy no sady  
C 
kely
 
C 
Torovana tsy ampy hery ka ma
F 
nahy
 
A 
Meteza Ianao anio Andriamani
Bb 
tra 
 
o!
 
Ho  
C 
hery sy toky ho ahy mandra
F 
kizay.
 
5.  
C 
Ianao no vatolampy sy fia
Dm 
rovako
 
C/E 
Ny herinao no indro hi
Dm 
zorako
 
Ny  
C 
foko ao anati
Am 
ko ao efa fanta
G 
trao
 
Dia  
G 
raiso aho ho zanakao Andriamani
C 
tra 
 
ô!
 
3.  
F 
Aza avela aho hang
C 
aihay
 
C 
Fa ampioreno mafy ny fi
F 
noako
 
E 
Ka na mamely ahy ny fakam-pa
Dm 
nahy
 
G 
Dia mahatoky Anao ny fanahi
C 
ko. 
 
 
C7 
 
4.  
F 
Ny nofoko anie malemy no sady  
C 
kely
 
C 
Torovana tsy ampy hery ka ma
F 
nahy
 
A 
Meteza Ianao anio Andriamani
Bb 
tra 
 
o!
 
Ho  
C 
hery sy toky ho ahy mandra
F 
kizay.
 
5.  
C 
Ianao no vatolampy sy fia
Dm 
rovako
 
C/E 
Ny herinao no indro hi
Dm 
zorako
 
Ny  
C 
foko ao anati
Am 
ko ao efa fanta
G 
trao
 
Dia  
G 
raiso aho ho zanakao Andriamani
C 
tra 
 
ô!
 
1.  
C 
Efa voadinikao Andriamanitra  
G 
ô!
 
Am 
Ny fiainanay zanak’olom
Em 
belo
Am 
na
 
D 
Tsy misy ‘zay miafina amiko tsy hita
G 
nao
 
G 
Ianao no manendry izany Andriamanitra  
C 
ô!
 
2.  
Am 
Indro ny fikasako voalaha
Dm 
trao
 
G 
Ny fiainako rehetra dia Ami
C 
nao
 
Am 
Ny fahotana vitako tami
Dm 
nao
 
Man
G 
gataka famelana Andriamanitra  
C 
ô!