412 – Jehovah Tompo ô!

{key: A 3/4}

 
1. Je
A 
hovah Tompo  
A 
ô!
 
I
E 
ndreto 
 
iza
E 
hay
 
Mi
A 
fona 
 
ami
A 
nao 
 
;
 
Fa  
E 
be ny helo
A 
kay 
 
:
 
Fiv : He
D 
noy izao, ry  
D 
Ray 
 
!
 
He
A 
noy 
 
ankehi
E 
trio,
 
He
A 
noy ny vava
A 
kay,
 
He
E 
noy ka mba va
A 
lio.
 
A 
Ry Andriamanitray !
 
A 
Mi
A 
je
D 
re 
 
!
 
Bm 
Jeso Kristy Tomponay !
 
E 
Ma
E 
mon
A 
je 
 
!

377 – Tsy mba hisy tonga ary an-danitra

 
1.  
D 
Tsy mba hisy tonga a
G 
ry 
 
an-dani
D 
tra,
 
A 
Raha tsy man
D 
drombaka 
 
to
A 
ko
D 
a;
 
D 
Ny mpiady tsara i
G 
zay 
 
mahari
D 
tra
 
A 
No handray an
D 
jara 
 
lova
A 
so
D 
a.
 
A 
Ety ary tery ny vavahady  
D 
ao,
 
A 
Kely sy mideza ny lalana man
D 
kao;
 
D 
Nefa aza kivy, ry  
G 
havako 
 
i
D 
zao,
 
A 
Fa izay ma
D 
laina dia ho  
A 
ve
D 
ry.

317 – O, ry Rain’ny fahazavana tsy milentika!

{key: C capot 2}

 
1.  
G 
O, ry  
C 
Rain’ny 
 
faha
C 
zavana 
 
 
F 
tsy 
 
milen
C 
ti
F 
ka!
 
G 
Avy izahay mi
C 
tondra 
 
 
Dm 
ny 
 
fisao
C 
ra
G 
na;
 
C 
Aloky ny fasa
C 
nay no  
F 
nipetraha
C 
nay,
 
G 
Nefa andro no na
C 
solo
Dm 
nao ny a
G 
li
C 
nay.

301 – He, sahanao, Mpamonjy ô!

 
1.  
G 
He, sahanao,  
D 
Mpa
Em 
monjy 
 
ô!
 
D 
I
G 
zao 
 
re
C 
he
G 
tra 
 
i
D 
zao.
 
Am 
Ka 
 
 
G 
be 
 
i
Em 
zao 
 
 
C 
ny 
 
 
G 
vokatra 
 
ao,
 
Em 
Fa 
 
 
C 
vi
Am 
tsy 
 
 
D 
ny 
 
mpa
G 
nao.