428 – Reko izao ry Tompo

{key: G}

 
1.  
G 
Reko izao ry Tompo i
C 
zany 
 
antso
G 
nao,
 
Miantso izany mpa
Em 
nompo 
 
 
A 
mba ho irak
D 
ao!
 
Fiv : In
G 
ty! Inty! In
C 
ty aho Je
G 
so!
 
In
Em 
ty! Inty! I
A 
raho ho aho Je
D 
so!
 
E
G 
keko re ny ho mi
C 
aramila
G 
nao
 
Ho  
C 
vonona 
 
ha
G 
nao ny sitra
D 
kao, ka i
G 
raho!

2. O! Diovy Tompo izany molotro!

Ka ny fo madio hanompo no atolotro.
Inty! Inty! sns…

3. Tsy andeha irery, fa hiaraka Aminao!

Ka dia mba omeo ny hery sy Fanahinao.
Inty! Inty! sns…

4. Reko izao ny toky hoe : “Momba ahy Hianao”

Ry Jesosy Tompo sy Zoky, vonona aho izao
Inty! Inty! sns…

426 – Nanatona Anao, Mpanavotra ô!

{key: D}

 
1.  
D 
Na
G 
na
C 
to
D 
na 
 
A
G 
nao, 
 
 
Am 
Mpa
Em 
na
Bm 
vo
C 
tra 
 
 
G 
ô!
Em 
Ny 
 
 
Am 
olo-
G 
ma
Am 
h
G 
antra 
 
fahi
G 
ny.
D 
Ny 
 
 
G 
ro
C 
fi
D 
ny 
 
 
G 
be, 
 
 
Am 
ny 
 
 
Em 
sen
Bm 
ton'
C 
ny 
 
 
G 
fo
Em 
Na
Am 
ne
G 
ho 
 
 
Am 
fa 
 
 
G 
soa no niri
G 
ny.
Em 
Tsy 
 
 
Am 
ne
Am 
ty 
 
 
G 
ho 
 
 
Am 
sa
G 
sa
D 
tra 
 
 
D 
Hi
D7 
a
Em 
nao,
Am 
Tsy 
 
 
G 
ni
D 
sy nolavina a
G 
ko
G 
ry,
D 
Fa 
 
 
G 
sa
C 
my 
 
 
D 
nan
G 
dray 
 
 
Am 
ny 
 
 
Em 
in
Bm 
dra
C 
fo
G 
nao,
Em 
Ka 
 
 
Am 
ravo ny  
D 
olona 
 
 
G 
ory.
 
2. Ma
G 
natona 
 
A
G 
nao, ry  
C 
be 
 
indra
G 
fo,
 
Ny  
C 
olo-ma
D 
hantra 
 
a
G 
nio,
 
Fa  
G 
be 
 
sia
G 
sia sy  
C 
reraka 
 
am-
G 
po,
 
Ka  
C 
raisonao 
 
 
D 
ankehi
G 
trio!
 
Ny  
C 
maty omeo  
D 
aina 
 
vao
G 
vao,
 
Ny  
D 
sasatra 
 
ampia
G 
dano,
 
Ny  
G 
masonay 
 
 
G 
jamba mba  
C 
haza
G 
vao.
 
Ny  
C 
rofin’ny 
 
 
D 
fonay 
 
si
G 
trano.

3. Ka rahatrizay hanatona Anao

Ny tsy ho farofy intsony,
Fa hisy ny Alahady vaovao,
Ka sitrana tsara ny fony.
Izay tany soa misy Anao
No hisy ny olonao koa,
Hahita ny voninahitrao ao,
Ry Zoky malala Tsitoha.

499 – Inona, re, no atakaloko

 
1.  
D 
Inona, re, no ataka
G 
lo
A 
ko,
 
A 
An’i Jesosy Izay mpi
G 
so
A 
lo
D 
ko?
 
Ny  
G 
zava
D 
tra 
 
 
G 
izay ho  
D 
simba 
 
 
G 
va sy mora  
A 
levo
D 
na.
 
D 
Raha mbola hazoniko  
G 
ny 
 
 
A 
To,
 
A 
Ka tsy maty ny jiro  
G 
ao 
 
 
A 
am-
D 
po,
 
Je
G 
sosy 
 
 
D 
tsy 
 
so
G 
loa
D 
ko, na  
G 
inona na  
A 
ino
D 
na.

498 – Ahy va Jesosy Tompon’aina?

{title:}

{subtitle:}

 
1. Ahy  
G 
va Jesosy Tompo
D 
n’aina?
 
Moa  
D 
ahy va ny lani
G 
tra?
 
Eny,  
Em 
matokia ry fo sy  
C 
saina,
 
Fa  
G 
eken’An
D 
driamani
G 
tra.

487 – Fanavaozan’izay mahagaga tokoa

 
1.  
A 
Fanavaozan’izay mahagaga tokoa
 
D 
Nomen’i Jeso ahy  
A 
re,

Fahazavan’ny fanahy izay mahafa po

 
B 
Nomen’i Jeso ahy  
E 
re,
 
Fiv : :,:
E7 
Ha
A 
tramin’izao dia endrey :,:
 
Ha
D 
tramin’izao dia en
A 
drey
 
Ny fitepon’ny foko izay ravo to
A7 
koa
 
O
E 
nenan’ny Tompo Je
A 
so.

482 – Jehovah ô! Hianao

{key: G 3/4}

 
1. Je
G 
hovah 
 
 
C 
ô! 
 
Hia
G 
nao 
 
nandini
C 
ka 
 
ahy,
 
Ka  
G 
fanta
C 
trao ny  
G 
toe-piaina
C 
ko;
 
Em 
Ny fo sy  
Am 
saina 
 
 
Em 
mbamin’ny 
 
fa
Am 
nahy
 
D 
Tsy 
 
miafi
G 
na 
 
ami
D 
nao, ry Tompo
G 
ko!
 
Ny  
G 
fo sy  
C 
saina 
 
 
G 
mbamin’ny 
 
fa
C 
nahy
 
Tsy  
G 
miafi
C 
na 
 
ami
G 
nao, ry Tompo
C 
ko!

479 – Jeso no anjarasoa izay mahafa-po tokoa

{key: Ab G capot 1 6/4}

 
1.  
A 
Jeso 
 
 
A 
no 
 
a
E 
njara
A 
soa
 
l
D 
zay 
 
ma
D 
hafa-
A 
po 
 
to
E 
koa 
 
,
 
A 
Soa tsy  
Bm 
manam-
D 
paha
D 
roa,
 
A 
Ahy 
 
 
A 
Jeso :  
E 
Ampy 
 
i
A 
zay.
 
Fiv :  
A 
Ahy 
 
 
A 
Jeso 
 
 
E 
hatre
E 
ty
 
C#m 
Ahy 
 
 
F#m 
Jeso 
 
 
B 
hatra
E 
ry
 
A 
Ahy 
 
 
E 
Jeso 
 
 
A 
Zoky 
 
 
D 
tia
 
A 
Mandraki
E 
zay 
 
do
E 
ria, 
 
do
A 
ria.

471 – He sambatra aho, Jeso

 
1.  
A 
He sambatra aho, Jeso
 
A 
Raha miaraka aminao
 
E 
Fa ny lalanao dia  
A 
lavim-pahoria
E 
na
 
A 
Ny ali-mampahory, ny raho-m
D 
itatao
 
D 
Eo 
 
anila
A 
nao dia mody  
E 
fitahia
A 
na,
 
E 
Tano aho, Jeso,  
A 
hiaraka 
 
aminao
 
A 
Izay 
 
làla
D 
na ombako  
E 
e ! mba haza
A 
vao

460 – Ario ny tahotrao

{Capo: 2}

{key:D}

 
1. Ari
D 
o ny ta
A 
ho
D 
trao,
 
Ry  
D 
olona 
 
o
G 
sa 
 
 
A 
fo!
 
I
D 
zay 
 
la
Em 
zain’ny
F#m 
Tompo
G 
nao
 
Em 
Tsy 
 
 
D 
hisy tsy  
A 
ho 
 
 
D 
to;
 
Ny  
A 
fisento
Em 
anao 
 
 
D 
 
Dia  
G 
reny 
 
avo
A 
koa;
 
Ny  
D 
feon’ny 
 
 
Em 
fita
F#m 
raina
G 
nao
 
Va
D 
li
G 
any 
 
 
A 
to
D 
koa.

448 – Ry Tompo ô! Tariho

{key:D capot 2}

{c:Clé MI : RE capot 2}

 
1. Ry  
D 
Tompo ô! Ta
A 
riho
 
Ny  
D 
ondri
E 
keli
A 
nao,
 
A 
Tan
G 
tano 
 
 
D 
sy 
 
vi
A 
mbi
D 
no
 
Ha
E 
nao ny  
E7 
sitra
A 
kao;
 
A 
Raha 
 
 
G 
misy 
 
 
D 
hafa
A 
lia
D 
na,
 
Dia  
Bm 
taomy mba ho  
F# 
tia;
 
F# 
Raha 
 
 
Bm 
sendra 
 
 
G 
faho
D 
riana,
 
Sa
A 
kano tsy ha
D 
nia.
 
Fiv :  
D 
Ry Jeso ô tazano,
 
D 
Ny lalanay izao,
 
A 
Tariho sy ta
D 
ntano
 
E 
Ho ao, am-bala
A 
nao
A7 
;
 
D 
Anio dia mikasa
 
D 
Hanolo-tena 
 
koa
 
A 
Fa nenina ny  
D 
lasa 
 
 
G 
Hi
D 
e
D 
za
A 
ka 
 
to
D 
koa.