194 – Andriananahary ô

{Capo: 1}

{key:Bb}

 
1. Andria
A 
nanahary 
 
ô,
 
Endrey  
D 
ny 
 
voni
E 
nahi
A 
trao!
 
Ny tany  
A 
sy ny lanitra
 
Mamela
D 
tra ny  
E 
laza
A 
nao.
 
Ny  
E 
asanao 
 
re
A 
hetra 
 
e!
 
Ny  
E 
famonjena 
 
 
A 
lehibe,
 
Mitari-
A 
dalana 
 
anay,
 
Hidera  
E 
ny 
 
Anara
A 
nao.

2. Ry Zanak’ondry Masina,

Jesosy izay isaoranay!
He, Hianao niantra anay,
Ka nentinao ny otanay.
Ny menarana resinao,
Ny fasana vinakinao,
Ka Hianao nanokatra
Ny lanitra hidiranay.

3. Ô, ry Fanahy Masina,

Izay mitarika anay
Hanetry tena sy hanaiky
Fa mpanota izahay,
Mitaona sy mananatra anay
Handray ny avotra,
Ka manamasina anay,
Mba raiso ny fisaoranay.

4. Ny voavonjy mbamin’ny

Anjely mankasitraka,
Ny tany sy ny lanitra
Mikambana hanandratra
Anao, ry Ray sy Zanaka,
Anao, Fanahy Masina,
Izay maneho famonjena
Feno fitiavana.

 

176 – Avia, Fanahy Masino ô, midina eto aminay

{Capo: 2}

 
1.  
E 
Avia, 
 
Fana
C#m 
hy 
 
 
F#m 
Ma
B 
si
E 
no 
 
ô!
E 
Midina 
 
 
F#m 
e
B 
to 
 
 
E 
a
A 
mi
B 
nay;
B6 
Fenoy ny  
F# 
hasoava
B 
nao
E 
Ny fonay  
A 
nofo
B 
roni
E 
nao.

2. Tongava, ry Mpananatro ô

Nomen’Andriamanitra
Ho loharano velona
Hiboiboika ao am-po.

3. Sokafy ny fanahinay

Hidiram-pitiavana;
Ny tenanay malemy koa
Ampaherezonao anie.

4. Reseo ny fahavalonay

Onòny koa ny tahotray.
Tantano ao an-dalana
Hahatraranay ny lanitra

5. Tahio mba hitiavanay

Ny Ray sy Jeso Zanany,
Sy hitokianay Anao
Izay Fanahy Masina

 

174 – Fanahy Masina ô ny hevitray izao

4/4

 
1.  
F 
Fanahy 
 
 
Gm 
Ma
F 
si
Gm 
na 
 
ô!
Gm 
Ny 
 
hevi
C 
tray 
 
i
F 
zao
Gm 
O
F 
vay ho  
C 
vao;
Dm 
Vonoy ny  
D 
ota
Gm 
nay,
C7 
Diovi
C 
nao 
 
‘za
F 
hay
F 
Ka ny fanahi
Bb 
nay
F 
One
C 
no
F 
nao.

2. Fanahy Masino ô!

Tsinjovinao izao
Ny olonao;
Mpananatro ô! Ovay
Ny eritreritray;
Ny hadisoanay
Esorinao.

3. Fanahy hendry ô!

Jereo ‘zahay izao!
Ka hazavao;
Adala izahay,
Mania ny hevitray;
Dia atoroy anay
Ny lalanao.

4. Fanahy Masino ô!

Mba asehoy izao
Ny antranao;
Be tahotra izahay,
Henoy ny hatakay,
Ka ny fanahinay
Ononinao.

 

146 – Anao ny dera

{key:D capot 1}

{c:Clé MIb : RE capot 1}

Sur la vidéo la clé est en MI (RE capot 2)

D#°7 et Eb°7 sont les mêmes accords !!

Intro :

D 
 
F#m11 
 
Bm 
 
E 
 
A7 
 
Ana
D 
o ny dera,
 
r
F#m11 
y Zanaky ny  
D 
Ray, 
 
 
A7 
 
D 
Anao ny  
D 
fan 
 
drese
Eb°7 
na,
 
Em 
ry 
 
Mpan
A7 
jaka
D 
nay.
 
D 
Ny fasana ni
F#m11 
vo
Bm 
ha
 
D 
Noho ny  
A2 
he
Asus4 
ri
F# 
nao 
 
,
 
Ny Ana
Bm 
ranao 
 
Tsi
E7/A 
to
E 
ha
 
E 
tsy 
 
voa
Asus4 
tana
A7 
tao.
 
D 
Anao ny dera,
 
r
F#m11 
y Zanaky ny  
D 
Ray, 
 
 
A7 
 
D 
Anao ny  
D 
fandrese
Eb°7 
na,
 
Em 
ry 
 
Mpan
A7 
jaka
D 
nay.

138 – Ty no andro maharavo

{Capo: 3}

{key: F 6/4}
{c:F 6/4}

 
1.  
F 
Ty no  
Dm 
andro 
 
 
C 
maha
F 
ravo,
F 
Ora 
 
 
F 
fifa
G 
lia
C 
nay;
F 
Lay 
 
 
Dm 
Mpana
F 
rina ny  
F 
lavo,
F 
No 
 
ni
F 
ady 
 
 
C 
ho 
 
a
F 
nay.
C 
Hale
C 
loia, 
 
 
C 
hale
F 
loia!
G 
Ho 
 
A
G 
nao 
 
Mpa
G 
njaka
C 
nay.
F 
Hale
Dm 
loia, 
 
 
F 
hale
F 
loia!
F 
Ho 
 
A
F 
nao 
 
Mpa
C 
njaka
F 
nay

Azonao ny fandresena,

Ry Mpamonjy velona!
Vitanao ny famonjena.
Tafatsangana Hianao.
:,: Haleloia, haleloia!
Ho Anao Mpanjakanay.:,:

3. Resinao ny fahotana:

Voavoha ny fasanao;
Torotoro re Satana;
Afaka ny olonao,
:,: Haleloia, haleloia!
Ho Anao Mpanjakanay.:,:

4. Ry Mpandresy fandozana!

Raisonao ny hajanay;
Ry Mpamonjy! Mitantàna,
Tano ho Anao ‘Zahay.
:,: Haleloia, haleloia!
Ho Anao Mpanjakanay.:,:

 

110 – Nomeko ho anao ~353-1

 
1. No
C 
meko 
 
 
C 
ho 
 
a
F 
nao, 
 
 
F 
 
Ny  
C 
rako 
 
 
G 
masi
C 
na, 
 
 
C 
 
Ha
C 
navo
C 
tra 
 
a
F 
nao, 
 
 
F 
 
I
C 
zay tsy  
G 
mari
C 
na!
 
Ka  
G 
dia mba  
G 
ino
C 
na 
 
i
C 
zao
 
No  
G 
ahy 
 
 
G 
tami
C 
nao!
 
Ka  
G 
dia mba  
G 
ino
C 
na 
 
i
C 
zao
 
No  
G 
ahy 
 
 
G 
tami
C 
nao!

2. Nafoiko ho anao

Ny zava-tsoa be,
Mba hanatonanao
Ny Raiko lehibe.
:,: Ka dia mba inona, sns :,:

3. Izaho Tomponao

Nijaly mafy re,
Hanafaka anao
Mpanota lehibe:
:,: Ka dia mba inona, sns :,:

4. Ny vonjy lehibe

Nataoko ho anao,
Ny rako nitete
Hanadio anao;
:,: Ka dia mba inona, sns :,:

5. Jesosy Tompo ô!

Izao no teniko;
Atolotro ho Anao
Ny aiko sy ny fo;
:,: Izany no isaorako
Anao Mpamonjiko :,:

6. Ny foko raisonao,

Oneno hatrety,
Ataovy lapanao
Na eto na ary;
:,: Dia tano aho, Tompo ô!
Mba ho fanananao :,:

 

190 – Ry Fanahy Mpanazava

{key: C}

{c:Clé DO}

 
1. Ry  
C 
Fanahy 
 
 
C/F 
Mpana
C 
zava
 
Mian
G 
drandra Anao  
C 
zahay;
 
Aza  
C 
ela, 
 
 
C/F 
fa 
 
ton
C 
gava,
 
Taomy  
D 
ny 
 
fanahi
G 
nay,
 
Mba ho f
G 
antatray 
 
ma
C 
zava
 
Izay la
C 
zain’ny 
 
teni
G 
nao:
 
Are
C 
heto 
 
lalan
F 
dava
 
Ao am-
G 
po ny afo
C 
nao.

177 – Ry Fanahy Mpanazava mitariha anay izao

 
1.  
G 
Ry Fanahy Mpana
D 
zava,
D 
Mitariha anay i
G 
zao.
G 
Hianaranay ny  
G 
teny
C 
Zay 
 
nam
G 
pano
D 
rati
G 
nao;
D 
Dia hifaly,  
G 
Dia 
 
hifaly
C 
Iza
G 
hay 
 
ta
Em 
rihi
D 
nao
G 
Dia hifaly  
G 
Dia 
 
h
C 
ifaly.
C 
Iza
G 
hay 
 
ta
D 
rihi
G 
nao

170 – Ry Jeso ny fitiavanao no ifalianay

{key: Bb – A capot 1}

 
1. Ry  
A 
Jeso, ny fi
D 
tiava
Bm 
nao
A 
No 
 
 
E 
ifalia
A 
nay,
E 
Fa 
 
 
A 
voavono 
 
 
D 
Hia
Bm 
nao
A 
Hi
E 
solo voina anay
A 
.
 
Fiv :  
A 
Mba 
 
raiso
D 
nao 
 
re
A 
Ny 
 
 
E 
saotra 
 
ateri
A 
nay 
 
izao.
A 
Ho 
 
fana
D 
jana
A 
A
E 
nao Mpamonjy  
A 
tia.

167 – Midera ny Anaranao

{key: A capot 1}

 
1. Mi
A 
dera ny A
Bm 
E 
nara
A 
nao
E 
’Za
A 
hay, ry Tompo ô!
 
A 
Za
D 
hay, 
 
 
D 
ry 
 
 
E 
Tompo 
 
 
A 
ô!
 
Ka  
A 
hira no ve
Bm 
E 
ntesi
D 
nay
 
Hoe:  
D 
haja, 
 
 
A 
saotra, 
 
 
E 
hery,
A 
haja, 
 
 
Bm 
haja,
E 
saotra, 
 
 
A 
hery,
 
Mba  
A 
rai
Bm 
so 
 
 
A 
ho 
 
 
E 
A
A 
nao.