098 – Indro ny Tompo Jesosy, jereo

{key: G 6/4}

 

 

 
1.  
G 
Indro ny Tompo Jeso
C 
sy, 
 
jereo,
 
G 
Tena nihafy to
D 
koa!
 
G 
He! Fa nivesatra e
C 
so, 
 
jereo,
 
D 
Mba hamonjena a
G 
nao;

 

 
D 
Indro Jeso,  
G 
jereo 
 
Jeso
 
D 
Indro Jeso,  
G 
jereo 
 
Jeso
 
G 
Izy izao dia mi
C 
hevitra 
 
anao.
 
D 
Indro Jeso, je
G 
reo.

 

107 – Maniry mafy aho

key:D capot 1

 
1.  
D 
Ma
D 
niry 
 
 
Ddim 
mafy 
 
 
D 
aho, ry  
A 
Jeso 
 
 
Em7 
Tom
A7 
po 
 
 
D 
ô,
 
F#7 
Hi
Bm 
aloka eo  
A#dim 
am
Bm 
bany 
 
 
Em 
ha
Bm 
zo 
 
 
G6 
fija
G7 
lia
F# 
nao.
 
D 
Tsy 
 
 
D 
misy toeran-kafa  
D7 
re ‘zay  
G 
tena 
 
 
B 
mami
Em 
ko;
 
Em 
Ny 
 
 
A7 
hazo 
 
fija
D 
lia
D7 
nao 
 
 
G 
no 
 
 
D 
fia
A7 
rova
D 
ko.

171 – Jeso, Mpanjaka malaza

Format pdf : FFPM171

AmCD7DmEFGG7

 

key: C

 
1.  
C 
Jeso, Mpanjaka  
F 
malaza,
 
No  
G 
Tompo 
 
Mpanjaka
C 
nay;
 
Ma
C 
hery sy tsara in
F 
drindra,
 
Ka  
G 
Izy no aro
C 
nay.
C 
Mendrika 
 
hankala
Am 
zai
G 
na
Am 
Noho ny  
D7 
heri
G 
ny;
 
Eran-
C 
tany sy lanitra  
F 
koa
 
Ny  
G 
zo 
 
aman-daza
C 
ny.

{soc}

C 
Ry Tompo Mpanjaka ma
Dm 
hery ô !
G 
Mihainoa !  
C 
Mihainoa 
 
!
C 
Avy manaiky to
Dm 
koa 
 
‘zahay
 
Fa  
C/E 
Tompon’ny hery re
F 
hetra 
 
Hianao,
D7 
Tsy 
 
 
G 
misy mihitsy  
E 
ny 
 
 
Am 
toa 
 
Anao,
 
Tsy  
G 
tratry ny saina ny  
C 
herinao;
 
Ny f
C 
iderana ‘zay entinay,  
G 
Raiso re !  
C 
Raiso re !
 
Ny  
C 
haja atolotra Anao ety,  
G7 
Raiso 
 
i
C 
zao 
 
!

{eoc}

146 – Anao ny dera

A2A7Asus4BmDEEmF23m11

key:D capot 1


Intro :
D 
 
F#m11 
 
Bm 
 
E 
 
A7 
 
Ana
D 
o ny dera,
 
r
F#m11 
y Zanaky ny  
D 
Ray, 
 
 
A7 
D 
Anao ny  
D 
fan 
 
drese
Eb°7 
na,
Em 
ry 
 
Mpan
A7 
jaka
D 
nay.
D 
Ny fasana ni
F#m11 
vo
Bm 
ha
D 
Noho ny  
A2 
he
Asus4 
ri
F# 
nao 
 
,
 
Ny Ana
Bm 
ranao 
 
Tsi
E7/A 
to
E 
ha
E 
tsy 
 
voa
Asus4 
tana
A7 
tao.
 
D 
Anao ny dera,
 
r
F#m11 
y Zanaky ny  
D 
Ray, 
 
 
A7 
D 
Anao ny  
D 
fandrese
Eb°7 
na,
Em 
ry 
 
Mpan
A7 
jaka
D 
nay.

016 – Avia, ry vazantany ô!

Format pdf disponible ici : FFPM016

A B D E

key: A capot 1

 
1.  
A 
Avia, ry vazan  
A 
tany 
 
ô!
 
D 
Sy mponina ao an-
A 
danitra
 
E 
Miraisa feo ka  
A 
mihirà
 
Ny  
B 
fanavotan-dehi
E 
be,
 
A 
Zay amonjena  
D 
marobe
 
E 
Dia vita re ka  
A 
miderà
 
D 
Zay amonjena maro
A 
be
 
D 
Dia vita  
E 
re ka mide
A 
rà.