006 – Avia, miondreha

 
1. A
D 
via, 
 
mion
G 
dreha,
 
Ry  
D 
vazan-tany 
 
 
A 
ô!
 
Fa  
D 
lehibe 
 
Je
G 
hovah,
 
Sy  
D 
ma
Bm 
si
Em 
na 
 
 
A 
to
D 
koa;
 
Mi
A 
ankohofa 
 
 
E 
tsara,
 
Ma
E7 
natona Azy ‘
A 
zao
 
Ha
D 
neho 
 
fana
G 
jana
 
I
D 
Lay 
 
Mpa
A 
nao 
 
a
D 
nao.

2. Andriananahary,

Manaiky izahay
Fa Aminao ny hery
Tsy hay toherina.
Tsy misy maharara
Ny tianao hatao,
Fa Hianao Mpitondra
Izao rehetra izao.

3. Re any lavitra any

Izao ny herinao,
Ka isam-bazan-tany
Hiondrika Aminao;
Mpanjaka sy Mpitsara
Mahery Hianao;
Miadana ny tany
Miankina aminao.
{tag: chord fihirana}

004 – Mamy ny fitianao


{key:G 3/4}

 
1.  
G 
Mamy 
 
 
Em 
ny 
 
fi
Am 
tia
G 
nao,
G 
Ry 
 
Je
Am 
hovah 
 
 
D 
Tompo
G 
nay!
G 
Foi
Em 
nao ny  
Am 
Zana
G 
kao,
G 
Ho 
 
Mpa
Am 
navo
D 
tra 
 
a
G 
nay.
D 
Tsy mba  
Am 
misy 
 
 
Am/C 
toki
D 
nay
G 
Afa
G/B 
tsy ny  
G 
Za
D 
na
G 
kao.
C 
Ka 
 
 
G 
mi
C 
sao
G 
tra 
 
 
Am 
Anao 
 
i
G 
za
D 
hay
G 
Noho 
 
 
Am 
ny 
 
fi
D 
tia
G 
nao.

2. Mamy ny fitianao,

Mahafaly fo tokoa;
Izahay avelanao
Mba hibebaka avokoa.
Lasa lavitra izahay,
Nefa notadiavinao;
Efa ratsy izahay,
Nefa tsy nafoinao.

3. Mamy ny fitianao,

Izay andraisanao anay
Honina ao an-dapanao
Raha ho faty izahay
Noho ny ratsy izay natao,
Loza no anjaranay,
Nefa namboaranao
Paradisa izahay.

4. Mamy re, ry Tomponay!

Izao fitianao izao,
Ka indreto izahay
Avy mba hisaotra Anao.
Raiso re izao saotra izao,
Fa fanati-tsitrapo;
Tsy mba mendrika ho Anao,
Nefa vokatry ny fo.
{tag: chord fihirana}

998 – FF13 – Mihirà fihiram-baovao

{key:G}

G 
Mihirà 
 
fihi
D 
ram-bao
G 
vao
 
Ho  
C 
an’i 
 
Je
Am 
hovah, ry  
D 
tany
D 
Mihirà 
 
fihi
G 
rana
 
Ho  
A 
an’i 
 
Jeho
D 
vah
D 
Dia ambarao  
D7 
Dia 
 
ambarao
 
amin'
G 
ny 
 
amin'
Am 
ny 
 
amin'
G/B 
ny 
 
jenti
C 
lisa
D 
Ny 
 
Voninahi
G 
ny.
 
Mihi
G 
rà 
 
fihi
D 
rana
 
Fihi
Em 
ram-bao
Bm 
vao
C 
Mihirà 
 
fihi
D 
rana 
 
 
Bm 
Mihirà 
 
fihi
Em 
rana
 
Ho  
Am 
an’ i Jehovah, Ho  
G 
an’ i Jehovah, ry  
D 
Ta
G 
ny
 
Dia amba
C/G 
rao
G 
amba
Cm 
rao
G 
amin'
F#dim 
ny 
 
Jentilisa
 
Ny  
Fdim 
Voni
Em 
nahi
D 
ny
 
Amba
G 
rao amin’ny Jen
D 
tilisa
 
Fa Je
Bm 
hovah Fa Je
Em 
hovah Fa Je
G 
hovah no  
Am 
mendrika.
G/B 
Izy no  
C 
mendrika 
 
 
D 
ny 
 
Fidera
G 
na

{tag: chord fihirana}