358 – He! Ry namako mahantra

key : G

 
1. He! Ry  
G 
namako 
 
mahantra,
 
Indro  
D 
Jeso Tompo  
G 
tia,
 
Ilay Mpa
C 
monjy feno  
D 
antra,
 
No mi
A 
tady ny ma
D 
nia,
 
Olom-
G 
bery tsy mba foiny,
 
Ka na diso aza  
D 
re,
 
:,: Mbola  
G 
tiany sy an
C 
tsoiny
 
Hanam-
G 
pifa
D 
liam-
G 
be.:,:
 
:,: Mbola  
G 
tiany sy an
C 
tsoiny
 
Hanam-
G 
pifal
D 
iam-
G 
be.:,:

2. He! Fa tsy mba misy fetra

Ny homena lova soa
Fa ny olona rehetra
Samy tiany avokoa;
Nefa izay be hataka andro
Dia hanenina tokoa;
:,: Misy fetra ny fotoana
Azo amindrana fo.:,:

3. Manatòna ankehitriny,

Ry mpanota ory fo!
Mba hesoriny ny tsiny
Ka hadio indray ny fo;
Fa ny ota hosasany
Dia ho afaka avokoa,
:,: Izany re no fikasany
ka tsy maintsy to tokoa.:,:

4. Fa izay mandà ny teny

Sy maditra, mafy fo,
Hampangain’ny teny reny
Fa tsy nety nankatò;
Jeso Tompo no hitsara
Sy hamaly ny natao,
:,: Nefa kosa ny anjara
Dia miankina aminao.:,:

383 – O, ry mpanota aza mandà


{key:Bb}
{Capo: 3}

 
1.  
G 
O, ry mpanota aza ma
C 
ndà,
D 
Jeso miantso  
G 
ka 
 
mio
D 
và;
G 
Mba manatona Azy i
C 
zao,
D 
Izy hamonjy a
G 
nao.
 
Fiv :  
G 
He, mivoha i
C 
zao ny lani
Am 
tra,
D 
Ry 
 
mpireni
G 
reny 
 
lavi
D 
tra;
G 
Indro Jesosy, Izy no  
C 
ao,
D 
Aiza no hisy a
G 
nao?

2. Be ahiahy va hianao

No tsy mandroso faingana izao?
Dia tapaho ny hevitrao,
Ka miovà hatrizao.
He, mivoha, sns…

3. Mba miverena re hatrizao,

Ka hararaoty ny andronao,
Fa ny aty ho simba sy ho lao,
Ka mba modia izao.
He, mivoha, sns…

356 – Ry mpanota! Mihevera

{Capo: 1}

{key:Bb}

 
1.  
A 
Ry 
 
mpa
A 
nota! 
 
 
E 
Mihe
A 
vera;
 
 
A 
Fa 
 
mi
A 
antso 
 
 
B 
Kristy 
 
i
E 
zao;
A 
Izy 
 
 
A 
ta-han
E 
dray 
 
mpa
A 
nota,
A 
Mana
D 
tona 
 
 
E 
hia
A 
nao;
 
:,:  
A 
Mihai
D 
noa, 
 
 
B 
mihai
E 
noa,
A 
Ka 
 
a
D 
rio ny  
E 
ditra
A 
nao.:,:

2. Ry mpanota! Miverena

Ao am-balan’i Jeso;
Aza dia mirenireny,
Sao iharan-doza izao:
:,: O! modia, O! modia,
Ialao ny ditranao.:,:

3. Ry mpanota! Manatona

Dieny misy antso ‘zao,
Fa ho avy ny fotoana
Mbola hanenenanao:
:,: O! avia, O! avia,
‘Zao ankehitriny ‘zao.:,:

4. Ry mpanota! Matokia,

Tompo mora fo Jeso;
Izy dia tena tia
Izay mibebaka tokoa;
:,: Matokia, matokia,
Mibebaha re izao.:,:

5. Ry Sakaizan’ny mpanota,

Ento aho ho Anao;
He! Ny tenako rehetra
No atolotro izao;
:,: Raisonao re, raisonao re
Ho fanati-tsitrakao.:,:

354 – Ny Mpamonjy no mitady

{key: G}

{c:Clé SOL}

 
1.  
G 
Ny Mpamonjy  
D 
no 
 
mi
G 
tady
G 
Fihava
Em 
nana 
 
 
A7 
ami
D 
nao
G 
Izy no ma
D 
nambi
G 
tamby
 
Hana
G 
to
Em 
na
D 
nao 
 
i
G 
zao;
D 
Sao manjary fanda
G 
tsana
 
Ny fifo
Em 
nana 
 
 
A7 
ami
D 
nao,
 
Ka ny  
G 
mety 
 
 
D 
miha
G 
vana
 
Amin’
G 
ny 
 
 
Em 
Mpa
D 
monjy 
 
i
G 
zao.

2. Dieny misy hafanana

Ka mangoraka ny fo,
Manatòna ny Mpamonjy
Sao dia mangatsiaka indray.
lzao no andro famonjena,
Ka vonjeo sao neninao;
Ry mpanota, miverena
Izao ankehitriny izao.

3. Sao ity no toriteny

Fara-fanasana anao;
Sao anio no fotoana
Fara-ahavelomanao;
Ka aza mba misalasala,
Sao manjary neninao,
Raho tsy mety mahalala
Izao fotoana mety izao.

4. Indrisy! be ny fahotako,

Be ny ratsy vitako;
Sao tsy raisin’ny Mpamonjy
Ny mpanota tahaka izao?
Miverena, fa ny rany
Ampy hahadio anao;
Manatòna hosasany
lzao ankehitriny izao.

353 – Mba sainonao ange sao tsy mba fantatrao

{key: C}

{define: 6/4}

 
1. Mba  
C 
saino
C 
nao 
 
a
F 
nge,
 
Sao  
C 
tsy mba  
G 
fanta
C 
trao,
 
Ny  
C 
zava-
C 
dehi
F 
be
 
Na
C 
taoko 
 
 
G 
ho 
 
a
C 
nao:
 
He
G 
vero 
 
 
G 
ka 
 
la
C 
zao, 
 
lazao
 
I
G 
zay mba  
G 
vita
C 
nao.
 
He
G 
vero 
 
 
G 
ka 
 
la
C 
zao, 
 
lazao
 
I
G 
zay mba  
G 
vita
C 
nao.

2. Ny lapako tary,

Ny fahefako tao,
Nilaozako taty
Hanavotra aina anao:
:,:Hevero, ka lazao, lazao
lzay mba foinao.:,:

3. Heveronao ange,

Ny nisoloana anao;
Nangidy indrindra anie
Ny nahazoana anao:
:,:Hevero, ka lazao, lazao
lzay mba nentinao:,:

4. Endrey! Ny aiko koa

Nomeko ho anao:
Tsy misy zava-tsoa
Tsy foiko ho anao:
:,:Hevero, ka lazao, lazao
lzay mba taminao.:,:

5. Ry Tompo be fitia!

Endrey, ‘ty vitanao;
lzaho ‘zay mpania
Tsy mahavaly ‘zao:
:,:Ny aiko no mba raisonao
Hanao ny sitrakao.:,:

{eoc}

377 – Tsy mba hisy tonga ary an-danitra

 
1.  
D 
Tsy mba hisy tonga a
G 
ry 
 
an-dani
D 
tra,
 
A 
Raha tsy man
D 
drombaka 
 
to
A 
ko
D 
a;
 
D 
Ny mpiady tsara i
G 
zay 
 
mahari
D 
tra
 
A 
No handray an
D 
jara 
 
lova
A 
so
D 
a.
 
A 
Ety ary tery ny vavahady  
D 
ao,
 
A 
Kely sy mideza ny lalana man
D 
kao;
 
D 
Nefa aza kivy, ry  
G 
havako 
 
i
D 
zao,
 
A 
Fa izay ma
D 
laina dia ho  
A 
ve
D 
ry.

317 – O, ry Rain’ny fahazavana tsy milentika!

{key: C capot 2}

 
1.  
G 
O, ry  
C 
Rain’ny 
 
faha
C 
zavana 
 
 
F 
tsy 
 
milen
C 
ti
F 
ka!
 
G 
Avy izahay mi
C 
tondra 
 
 
Dm 
ny 
 
fisao
C 
ra
G 
na;
 
C 
Aloky ny fasa
C 
nay no  
F 
nipetraha
C 
nay,
 
G 
Nefa andro no na
C 
solo
Dm 
nao ny a
G 
li
C 
nay.

301 – He, sahanao, Mpamonjy ô!

 
1.  
G 
He, sahanao,  
D 
Mpa
Em 
monjy 
 
ô!
 
D 
I
G 
zao 
 
re
C 
he
G 
tra 
 
i
D 
zao.
 
Am 
Ka 
 
 
G 
be 
 
i
Em 
zao 
 
 
C 
ny 
 
 
G 
vokatra 
 
ao,
 
Em 
Fa 
 
 
C 
vi
Am 
tsy 
 
 
D 
ny 
 
mpa
G 
nao.

392 – O mba raiso izao, misy lovanao ao

{key: A capot 1}

 
1.  
A 
O, mba raiso izao,
D 
Misy lovanao ao,
 
Indro!  
E 
Jeso miandry a
A 
nao!
A 
Fa ny helokao be
D 
Dia navelany e,
 
Ka fi
E 
ainana omeny a
A 
nao;
 
No
E 
vidiny 
 
hianao,
 
Ka e
A 
keo 
 
hatrizao
E 
Izay omen’i Jesosy a
A 
nao.
A 
O, mba raiso izao,
D 
Misy lovanao ao,
 
Indro!  
E 
Jeso miandry a
A 
nao!

381 – He ny fiantsoana

{key: F}

 
1.  
F 
He, ny fiantsoa
Bb 
na
Gm 
C 
Feno 
 
fitiava
F 
na,
 
Teny  
Bb 
ma
Gm 
sina sy  
F 
to,
Dm 
Ho 
 
a
G 
nao, 
 
 
C 
ry ory  
F 
fo.