018 – Ny feonay rehetra izao

{key:A capot 1}

 
1. Ny  
A 
feonay 
 
re
D 
hetra 
 
iz
A 
ao
A 
Dia 
 
 
D 
entin
Bm7 
ay 
 
mi
B 
dera 
 
A
E 
nao,
 
Ry  
C#m 
Andria
F#m 
nana
B 
hari
E 
nay!
E 
Na 
 
amba
D 
ny 
 
a
A 
za 
 
 
E 
iza
A 
hay,.
A 
Dia tianao, Dia  
D 
tia
A 
nao
A 
Ry 
 
 
D 
Andria
A 
nana
D 
ha
E 
ri
A 
nay!
E 
A 

014 – O, ry tany rehetra avia izao

{key: D}

 
1. O, ry  
D 
tany 
 
re
D 
hetra, 
 
a
A 
via 
 
i
D 
zao
 
Hi
G 
dera ny  
D 
Tompo 
 
Mpa
A 
navo
D 
tra 
 
a
A 
nao
 
Ny  
D 
Tompo 
 
mi
D 
antso 
 
an
G 
tsika 
 
han
D 
kao
 
Anat
A 
rehany 
 
 
Bm 
mba 
 
ho
G 
ha
D/A 
soavi
A 
ny 
 
 
D 
ao:
 
Fiv : Dera,  
D 
laza, 
 
ani
A 
e, 
 
Voni
A 
nahi-dehi
D 
be,
 
Ho  
G 
Anao, ry Tompo
D 
nay Tsitoha  
D/A 
o! 
 
 
A 
A
D 
men.

008 – Dera, Laza, Hery, Haja

{key: D}

 
1.  
D 
Dera, Laza,  
A 
Hery, 
 
Haja,
D 
Ho 
 
 
D/E 
an'
D/F# 
Andria
G 
ma
E/G# 
ni
A 
tra
D 
Tompon’aina, 
 
 
A 
Zanahary,
D 
Rain'
D/E 
ny 
 
 
D/A 
vo
G 
ni
A 
nahi
D 
tra,
D 
Izy 
 
 
G 
no 
 
mpa
Em 
nao 
 
an
A 
tsika,
D/F# 
Sady 
 
 
G 
ive
E/G# 
loma
A 
na;
D 
Foto
G 
tr’aina, 
 
 
Em 
foto-
A 
tsoa,
D/F# 
Izy 
 
 
G 
iva
Em 
va
A 
ha
D 
na.
 
D 
Hihira 
 
i
A 
G 
si
D 
ka 
 
 
G 
hoe : Hale
D 
loia!
G 
Dera 
 
 
A 
ho 
 
 
D 
an’An
G 
driamani
A 
tra
A 
Dia 
 
Halelo
D 
ia!
A 
Dia 
 
Halelo
D 
ia!
D 
Hale
G 
lo
D 
ia! 
 
 
G 
Hale
A 
lo
D 
ia!
D 
Hale
G 
lo
D 
ia! 
 
 
G 
Hale
A 
lo
D 
ia!
D 
Hihira 
 
i
A 
si
D 
ka 
 
 
G 
hoe :  
A 
Halelo
D 
ia!
D 
Dera 
 
 
D/F# 
ho 
 
 
G 
an'
Em 
Andria
A 
ma
A7 
ni
D 
tra

003 – Isaorana anie Andriamanitsika

 
1.
F 
Isaorana 
 
 
Bb 
ani
F 
 
An
Bb 
dri
F 
a
C 
ma
F 
ni
C 
tsi
F 
ka
 
Fa  
F 
fita
Bb 
hiam-
F 
be 
 
O
Bb 
me
F 
ny 
 
 
C 
ho 
 
 
F 
an
C 
tsi
F 
ka
 
C 
Hatreo 
 
am
F 
boho
C 
ka
 
C 
Ka 
 
 
F 
mandraka 
 
an
G 
ti
C 
tra,
 
F 
I
Bb 
sika 
 
heni
Gm 
ka
 
Ny  
C 
soan’ny 
 
la
C7 
ni
F 
tra

001 – Andriananahary masina indrindra !

{key: D capot 2}

 
1.  
D 
Andria
Bm 
nana
A 
ha
D 
ry 
 
 
G 
masina 
 
in
D 
drindra!
A 
Ny 
 
anjeli
Bm 
nao izay  
A 
mi
D 
toe
A 
tra 
 
 
E 
Ami
A 
nao
D 
Mifa
Bm 
maly 
 
 
A 
hoe
D 
 
 
G 
Masina 
 
in
D 
drindra
Bm 
Andria
D 
nana
G 
ha
Bm 
ry, 
 
 
G 
Telo 
 
 
A 
Izay 
 
I
D 
ray.

098 – Indro ny Tompo Jesosy, jereo

{key: G 6/4}

 

 

 
1.  
G 
Indro ny Tompo Jeso
C 
sy, 
 
jereo,
 
G 
Tena nihafy to
D 
koa!
 
G 
He! Fa nivesatra e
C 
so, 
 
jereo,
 
D 
Mba hamonjena a
G 
nao;

 

 
D 
Indro Jeso,  
G 
jereo 
 
Jeso
 
D 
Indro Jeso,  
G 
jereo 
 
Jeso
 
G 
Izy izao dia mi
C 
hevitra 
 
anao.
 
D 
Indro Jeso, je
G 
reo.

 

107 – Maniry mafy aho

key:D capot 1

 
1.  
D 
Ma
D 
niry 
 
 
Ddim 
mafy 
 
 
D 
aho, ry  
A 
Jeso 
 
 
Em7 
Tom
A7 
po 
 
 
D 
ô,
 
F#7 
Hi
Bm 
aloka eo  
A#dim 
am
Bm 
bany 
 
 
Em 
ha
Bm 
zo 
 
 
G6 
fija
G7 
lia
F# 
nao.
 
D 
Tsy 
 
 
D 
misy toeran-kafa  
D7 
re ‘zay  
G 
tena 
 
 
B 
mami
Em 
ko;
 
Em 
Ny 
 
 
A7 
hazo 
 
fija
D 
lia
D7 
nao 
 
 
G 
no 
 
 
D 
fia
A7 
rova
D 
ko.

171 – Jeso, Mpanjaka malaza

Format pdf : FFPM171

AmCD7DmEFGG7

 

key: C

 
1.  
C 
Jeso, Mpanjaka  
F 
malaza,
 
No  
G 
Tompo 
 
Mpanjaka
C 
nay;
 
Ma
C 
hery sy tsara in
F 
drindra,
 
Ka  
G 
Izy no aro
C 
nay.
C 
Mendrika 
 
hankala
Am 
zai
G 
na
Am 
Noho ny  
D7 
heri
G 
ny;
 
Eran-
C 
tany sy lanitra  
F 
koa
 
Ny  
G 
zo 
 
aman-daza
C 
ny.

{soc}

C 
Ry Tompo Mpanjaka ma
Dm 
hery ô !
G 
Mihainoa !  
C 
Mihainoa 
 
!
C 
Avy manaiky to
Dm 
koa 
 
‘zahay
 
Fa  
C/E 
Tompon’ny hery re
F 
hetra 
 
Hianao,
D7 
Tsy 
 
 
G 
misy mihitsy  
E 
ny 
 
 
Am 
toa 
 
Anao,
 
Tsy  
G 
tratry ny saina ny  
C 
herinao;
 
Ny f
C 
iderana ‘zay entinay,  
G 
Raiso re !  
C 
Raiso re !
 
Ny  
C 
haja atolotra Anao ety,  
G7 
Raiso 
 
i
C 
zao 
 
!

{eoc}

146 – Anao ny dera

A2A7Asus4BmDEEmF23m11

key:D capot 1


Intro :
D 
 
F#m11 
 
Bm 
 
E 
 
A7 
 
Ana
D 
o ny dera,
 
r
F#m11 
y Zanaky ny  
D 
Ray, 
 
 
A7 
D 
Anao ny  
D 
fan 
 
drese
Eb°7 
na,
Em 
ry 
 
Mpan
A7 
jaka
D 
nay.
D 
Ny fasana ni
F#m11 
vo
Bm 
ha
D 
Noho ny  
A2 
he
Asus4 
ri
F# 
nao 
 
,
 
Ny Ana
Bm 
ranao 
 
Tsi
E7/A 
to
E 
ha
E 
tsy 
 
voa
Asus4 
tana
A7 
tao.
 
D 
Anao ny dera,
 
r
F#m11 
y Zanaky ny  
D 
Ray, 
 
 
A7 
D 
Anao ny  
D 
fandrese
Eb°7 
na,
Em 
ry 
 
Mpan
A7 
jaka
D 
nay.

016 – Avia, ry vazantany ô!

Format pdf disponible ici : FFPM016

A B D E

key: A capot 1

 
1.  
A 
Avia, ry vazan  
A 
tany 
 
ô!
 
D 
Sy mponina ao an-
A 
danitra
 
E 
Miraisa feo ka  
A 
mihirà
 
Ny  
B 
fanavotan-dehi
E 
be,
 
A 
Zay amonjena  
D 
marobe
 
E 
Dia vita re ka  
A 
miderà
 
D 
Zay amonjena maro
A 
be
 
D 
Dia vita  
E 
re ka mide
A 
rà.