163 – He Jesosy Tokintsika

{key: Eb – D capot 1}

 
1.  
D 
He, Jesosy Tokin
G 
tsi
D 
ka
G 
Tompon’
D 
ny 
 
fiaina
A 
na,
D 
Tonga eto amin
G 
tsi
Em 
ka
A 
Olon-kovangia
A 
na,
D 
Izy no hitory  
G 
te
D 
ny
A 
Soa, 
 
mahavelona,
D 
Fa ny ainy no no
G 
me
Em 
ny,
A 
Mba ho solo-voi
D 
na.

133 – Efa namangy ny olony

{key: D}

 
1.  
D 
Efa namangy ny  
A 
olo
D 
ny
A 
Jeso Izay Tompon’ny  
E 
ai
A 
na.
A7 
Lasa ny  
D 
alina 
 
 
G 
maizi
Bm 
na,
D 
Tonga 
 
in
G 
dray ny ma
A 
rai
D 
na.
D 
Tonga 
 
in
G 
dray ny ma
A 
rai
D 
na

115 – Jeso Tompo lehibe

{key: D}

 
1.  
D 
Jeso 
 
Tom
A 
po 
 
 
Bm 
lehi
G 
be
D 
Iraky ny Rai
A 
ny,
D 
Nolatsain'
A 
ny 
 
 
Bm 
maro
G 
be,
D 
Tsy mba noha
A 
jai
D 
ny:
 
Fiv :  
D 
Jeso tia,  
G 
Jeso 
 
tia,
D 
Maty 
 
voahom
A 
bo;
D 
Maty 
 
ta
A 
 
 
Bm 
Kalva
G 
ry,
D 
Maty re ny  
A 
Tom
D 
po.

109 – Nahafoy ny aiko Aho

{key: G}

 
1.  
G 
Nahafoy ny aiko Aho
D 
Hanavotako 
 
a
G 
nao.
G 
Ka nalatsako ny rako,
C 
Niso
D 
loako 
 
a
G 
nao.
D 
He! ny aiko no no
G 
meko
C 
Ry mpanota very  
D 
e!
G 
Aiza izay afoinao re
C 
Mba ho  
D 
Ahy 
 
Tompo
G 
nao?

181 – Fanahy Mpanazava

{key: G}

 
1.  
G 
Fanahy 
 
Mpana
G/D 
za
D 
va,
D 
Ny foko haza
G 
vao,
 
Ma
E 
niry 
 
lalan
E 
da
Am 
va
 
Ny Pent
A 
ekosi
D 
trao.
 
Ny  
G 
aizina ao am-
G/D 
po
D 
ko,
 
Fo
D 
ngàny re ho  
G 
lao;
 
Ny  
E 
foko 
 
mito
E 
lo
Am 
ko,
 
Ma
G/D 
niry 
 
 
D 
indrindra 
 
 
G 
Anao.

175 – Avia, Fanahy ô

{key:F}

 
1. A
F 
via, Fanahy  
C 
ô,
 
Fa
Bb 
nahy 
 
 
C 
Masino 
 
 
F 
ô!
 
Mi
Bb 
dina eto  
Am 
aminay
 
Hitari-
Bb 
da
C 
la
F 
na.

173 – Hosana no asandratray ho an’i Jesosy

{key: C}

 
Ho
C 
sana! 
 
Ho
C 
sana! 
 
Ho
C 
sana!
 
Ho
C 
sana 
 
 
F 
no 
 
a
C 
sandratray
 
Ho  
Am 
an’i 
 
Je
D 
so
G 
sy,
 
Fa  
C 
Izy 
 
 
F 
no 
 
Mpan
C 
jakanay
 
Sy  
C 
Tompo 
 
 
G 
tia 
 
 
C 
koa;

{soc}

 
Ho
G 
sana no atolotray
 
A
D 
nao, ry Tompo
G 
nay!
 
I
G 
ty no andro Jobily
 
Ka  
D 
hifalia
G 
nay
G7 
 
I
C 
ty no andro Jobily ,  
G 
Jobily, 
 
 
C 
Jobily
 
I
C 
ty no andro  
F 
Jobily , ////
F 
Ka 
 
 
C 
hifa
G 
lia
C 
nay

{eoc}

172 – Hoderaiko lalandava Jeso ‘lay mpanavotro

{key: G}

 
G 
Ho
G 
de
Am 
rai
Bm 
ko
Bm 
la
Am 
lan
G 
da
D7 
va
 
G 
Je
G 
so 
 
D7 
Lay 
 
 
G 
Mpa
G 
na
D7 
vo
D7 
tro
 
G 
No
G 
ho 
 
 
Am 
ny
Bm 
fi
Bm 
ti
Am 
ava
G 
na 
 
 
D7 
ahy,
 
G 
Ma
G 
ty 
 
 
D7 
mba 
 
 
G 
ho 
 
 
D7 
so
G 
lo
G 
ko.
 
D7 
Ho
D7 
de
G 
raiko, 
 
 
D7 
ho
D7 
de
G 
raiko
 
D7 
Fa
D7 
ny 
 
 
Eb°7 
rany 
 
 
A 
ma
A7 
si
D7 
na
 
G 
Nen
G 
ti
Am 
ny
Bm 
ha
Bm 
na
Am 
vo
G 
tra 
 
 
D7 
ahy:
 
G 
A
G 
fa
D7 
ka 
 
 
G 
ny 
 
 
D7 
he
G 
lo
G 
ko.

164 – Jesosy irery ihany

{key:G capot 1}

 
1.  
G 
Jesosy irery ihany;
 
Fi
Am 
lazan
D 
tsara 
 
 
G 
soa
G 
Nentin’ireo 
 
mpanompo,
 
To
C 
rina 
 
 
D 
ami
G 
nao.
Em 
Maizina 
 
avokoa
D 
I
C 
zao 
 
re
D 
hetr’i
G 
zao
Em 
Nefa he ny ma
G 
za
C 
va
G 
Naposa
D 
ka 
 
ami
G 
nao.

142 – Tafatsangana tokoa

{key: C capot 2}

 
1.  
C 
Tafa
G 
tsan
C 
ga
F 
na 
 
to
C 
koa,
C 
G7 
Ha
C 
le
C 
G7 
lo
C 
ia!
F 
Je
C 
so 
 
 
F 
Kris
C 
ty 
 
 
G7 
Tom
C 
po 
 
soa
G 
,
C 
G7 
Ha
C 
le
C 
G7 
lo
C 
ia!
G 
Ma
D7 
ty 
 
 
G 
ne
G7 
fa 
 
 
C 
ve
G7 
lo
C 
na,
G 
D7 
Ha
G 
le
G 
D7 
lo
G 
ia!
G 
Mi
G7 
hi
C 
rà ry  
F 
olona
C 
,
C 
F 
Hale
C 
G7 
lo
C 
ia!