216 – Ny teninao ry Tompo ô

{A Capo: 1}

 
1. Ny  
Bb 
teni
Eb 
nao ry  
Bb 
Tompo 
 
ô,
 
Dia  
Eb 
ranon'
F 
aina 
 
 
Bb 
soa
 
Izay  
Bb 
maha
Eb 
lona
Bb 
kany 
 
fo
 
Ma
C 
ngetana 
 
to
F 
koa,
 
Je
F 
reo ny  
Bb 
tanim
F 
boli
Bb 
nao,
 
Gm 
Fa 
 
te
C 
na 
 
 
Eb 
mila 
 
 
F 
io.
 
Ho f
Bb 
eno 
 
 
Eb 
voa 
 
 
Bb 
ho 
 
Anao
 
Ha
Eb 
tramin'
F 
ny 
 
a
Bb 
nio.

207 – Mamy ny teninao

 
1. Ma
D 
my ny  
A 
teni
Bm 
nao,
 
F#m 
Je
G 
hovah 
 
 
D/F# 
Masi
A 
na 
 
!
 
Sy  
D 
to ny  
Bm 
teni
E 
nao,
 
Tsy a
D 
zo 
 
o
E7 
va
A 
na;
 
Ny  
G 
la
C#dim 
ni
Bm 
tra ho le
A 
vo
G 
na;
 
Fa  
D/F# 
tsy simba  
Em 
ny 
 
 
D 
te
A7 
ni
D 
nao.

190 – Ry Fanahy Mpanazava

{key: C}

{c:Clé DO}

 
1. Ry  
C 
Fanahy 
 
 
C/F 
Mpana
C 
zava
 
Mian
G 
drandra Anao  
C 
zahay;
 
Aza  
C 
ela, 
 
 
C/F 
fa 
 
ton
C 
gava,
 
Taomy  
D 
ny 
 
fanahi
G 
nay,
 
Mba ho f
G 
antatray 
 
ma
C 
zava
 
Izay la
C 
zain’ny 
 
teni
G 
nao:
 
Are
C 
heto 
 
lalan
F 
dava
 
Ao am-
G 
po ny afo
C 
nao.

177 – Ry Fanahy Mpanazava mitariha anay izao

 
1.  
G 
Ry Fanahy Mpana
D 
zava,
D 
Mitariha anay i
G 
zao.
G 
Hianaranay ny  
G 
teny
C 
Zay 
 
nam
G 
pano
D 
rati
G 
nao;
D 
Dia hifaly,  
G 
Dia 
 
hifaly
C 
Iza
G 
hay 
 
ta
Em 
rihi
D 
nao
G 
Dia hifaly  
G 
Dia 
 
h
C 
ifaly.
C 
Iza
G 
hay 
 
ta
D 
rihi
G 
nao

170 – Ry Jeso ny fitiavanao no ifalianay

{key: Bb – A capot 1}

 
1. Ry  
A 
Jeso, ny fi
D 
tiava
Bm 
nao
A 
No 
 
 
E 
ifalia
A 
nay,
E 
Fa 
 
 
A 
voavono 
 
 
D 
Hia
Bm 
nao
A 
Hi
E 
solo voina anay
A 
.
 
Fiv :  
A 
Mba 
 
raiso
D 
nao 
 
re
A 
Ny 
 
 
E 
saotra 
 
ateri
A 
nay 
 
izao.
A 
Ho 
 
fana
D 
jana
A 
A
E 
nao Mpamonjy  
A 
tia.

167 – Midera ny Anaranao

{key: A capot 1}

 
1. Mi
A 
dera ny A
Bm 
E 
nara
A 
nao
E 
’Za
A 
hay, ry Tompo ô!
 
A 
Za
D 
hay, 
 
 
D 
ry 
 
 
E 
Tompo 
 
 
A 
ô!
 
Ka  
A 
hira no ve
Bm 
E 
ntesi
D 
nay
 
Hoe:  
D 
haja, 
 
 
A 
saotra, 
 
 
E 
hery,
A 
haja, 
 
 
Bm 
haja,
E 
saotra, 
 
 
A 
hery,
 
Mba  
A 
rai
Bm 
so 
 
 
A 
ho 
 
 
E 
A
A 
nao.

163 – He Jesosy Tokintsika

{key: Eb – D capot 1}

 
1.  
D 
He, Jesosy Tokin
G 
tsi
D 
ka
G 
Tompon’
D 
ny 
 
fiaina
A 
na,
D 
Tonga eto amin
G 
tsi
Em 
ka
A 
Olon-kovangia
A 
na,
D 
Izy no hitory  
G 
te
D 
ny
A 
Soa, 
 
mahavelona,
D 
Fa ny ainy no no
G 
me
Em 
ny,
A 
Mba ho solo-voi
D 
na.

133 – Efa namangy ny olony

{key: D}

 
1.  
D 
Efa namangy ny  
A 
olo
D 
ny
A 
Jeso Izay Tompon’ny  
E 
ai
A 
na.
A7 
Lasa ny  
D 
alina 
 
 
G 
maizi
Bm 
na,
D 
Tonga 
 
in
G 
dray ny ma
A 
rai
D 
na.
D 
Tonga 
 
in
G 
dray ny ma
A 
rai
D 
na

115 – Jeso Tompo lehibe

{key: D}

 
1.  
D 
Jeso 
 
Tom
A 
po 
 
 
Bm 
lehi
G 
be
D 
Iraky ny Rai
A 
ny,
D 
Nolatsain'
A 
ny 
 
 
Bm 
maro
G 
be,
D 
Tsy mba noha
A 
jai
D 
ny:
 
Fiv :  
D 
Jeso tia,  
G 
Jeso 
 
tia,
D 
Maty 
 
voahom
A 
bo;
D 
Maty 
 
ta
A 
 
 
Bm 
Kalva
G 
ry,
D 
Maty re ny  
A 
Tom
D 
po.

109 – Nahafoy ny aiko Aho

{key: G}

 
1.  
G 
Nahafoy ny aiko Aho
D 
Hanavotako 
 
a
G 
nao.
G 
Ka nalatsako ny rako,
C 
Niso
D 
loako 
 
a
G 
nao.
D 
He! ny aiko no no
G 
meko
C 
Ry mpanota very  
D 
e!
G 
Aiza izay afoinao re
C 
Mba ho  
D 
Ahy 
 
Tompo
G 
nao?