354 – Ny Mpamonjy no mitady

{key: G}

{c:Clé SOL}

 
1.  
G 
Ny Mpamonjy  
D 
no 
 
mi
G 
tady
G 
Fihava
Em 
nana 
 
 
A7 
ami
D 
nao
G 
Izy no ma
D 
nambi
G 
tamby
 
Hana
G 
to
Em 
na
D 
nao 
 
i
G 
zao;
D 
Sao manjary fanda
G 
tsana
 
Ny fifo
Em 
nana 
 
 
A7 
ami
D 
nao,
 
Ka ny  
G 
mety 
 
 
D 
miha
G 
vana
 
Amin’
G 
ny 
 
 
Em 
Mpa
D 
monjy 
 
i
G 
zao.

2. Dieny misy hafanana

Ka mangoraka ny fo,
Manatòna ny Mpamonjy
Sao dia mangatsiaka indray.
lzao no andro famonjena,
Ka vonjeo sao neninao;
Ry mpanota, miverena
Izao ankehitriny izao.

3. Sao ity no toriteny

Fara-fanasana anao;
Sao anio no fotoana
Fara-ahavelomanao;
Ka aza mba misalasala,
Sao manjary neninao,
Raho tsy mety mahalala
Izao fotoana mety izao.

4. Indrisy! be ny fahotako,

Be ny ratsy vitako;
Sao tsy raisin’ny Mpamonjy
Ny mpanota tahaka izao?
Miverena, fa ny rany
Ampy hahadio anao;
Manatòna hosasany
lzao ankehitriny izao.

353 – Mba sainonao ange sao tsy mba fantatrao

{key: C}

{define: 6/4}

 
1. Mba  
C 
saino
C 
nao 
 
a
F 
nge,
 
Sao  
C 
tsy mba  
G 
fanta
C 
trao,
 
Ny  
C 
zava-
C 
dehi
F 
be
 
Na
C 
taoko 
 
 
G 
ho 
 
a
C 
nao:
 
He
G 
vero 
 
 
G 
ka 
 
la
C 
zao, 
 
lazao
 
I
G 
zay mba  
G 
vita
C 
nao.
 
He
G 
vero 
 
 
G 
ka 
 
la
C 
zao, 
 
lazao
 
I
G 
zay mba  
G 
vita
C 
nao.

2. Ny lapako tary,

Ny fahefako tao,
Nilaozako taty
Hanavotra aina anao:
:,:Hevero, ka lazao, lazao
lzay mba foinao.:,:

3. Heveronao ange,

Ny nisoloana anao;
Nangidy indrindra anie
Ny nahazoana anao:
:,:Hevero, ka lazao, lazao
lzay mba nentinao:,:

4. Endrey! Ny aiko koa

Nomeko ho anao:
Tsy misy zava-tsoa
Tsy foiko ho anao:
:,:Hevero, ka lazao, lazao
lzay mba taminao.:,:

5. Ry Tompo be fitia!

Endrey, ‘ty vitanao;
lzaho ‘zay mpania
Tsy mahavaly ‘zao:
:,:Ny aiko no mba raisonao
Hanao ny sitrakao.:,:

{eoc}

201 – Midina, Tomponay !


{key: C}

 
1. Midina,  
C 
Tomponay 
 
!
F 
Ampionao 
 
 
G 
izahay
Am 
Hi
F 
der
G 
 
A
C 
nao
Am 
Ray soa  
E7 
tia 
 
a
Am 
nay,
Am 
Hery sy  
D7 
tanja
E 
kay
C/E 
Zay 
 
hotompo
G 
i
Am 
nay
C 
Man
F 
dra
G 
ki
C 
zay
C 
Mandraki
F 
zay
Dm 
Mandraki
G 
zay
C 
Zay 
 
ho
G 
to
C 
mpoinay
C 
Man
F 
dra
G 
ki
C 
zay

2. Avia, Jeso ô!

Reseo ny rafinay
Ho lavonao
Arovy izahay
Amin’ny herinao
Ny fitarainanay
:,: Henoinao :,:

3. Fanahy Masina ô!

Tariho izahay
Hanaiky ‘zao
Mahery Ianao
Ny fonay anjakao
Aza ilaozanao
:,: Mpananatra ô :,:

4. Ry Telo ‘zay Iray!

Dera mandrakizay
Omena Anao
Ny voninahitrao
Aoka ho hitanay
Ka raisonao ‘zahay
:,: Ho aminao :,:

194 – Andriananahary ô

{Capo: 1}

{key:Bb}

 
1. Andria
A 
nanahary 
 
ô,
 
Endrey  
D 
ny 
 
voni
E 
nahi
A 
trao!
 
Ny tany  
A 
sy ny lanitra
 
Mamela
D 
tra ny  
E 
laza
A 
nao.
 
Ny  
E 
asanao 
 
re
A 
hetra 
 
e!
 
Ny  
E 
famonjena 
 
 
A 
lehibe,
 
Mitari-
A 
dalana 
 
anay,
 
Hidera  
E 
ny 
 
Anara
A 
nao.

2. Ry Zanak’ondry Masina,

Jesosy izay isaoranay!
He, Hianao niantra anay,
Ka nentinao ny otanay.
Ny menarana resinao,
Ny fasana vinakinao,
Ka Hianao nanokatra
Ny lanitra hidiranay.

3. Ô, ry Fanahy Masina,

Izay mitarika anay
Hanetry tena sy hanaiky
Fa mpanota izahay,
Mitaona sy mananatra anay
Handray ny avotra,
Ka manamasina anay,
Mba raiso ny fisaoranay.

4. Ny voavonjy mbamin’ny

Anjely mankasitraka,
Ny tany sy ny lanitra
Mikambana hanandratra
Anao, ry Ray sy Zanaka,
Anao, Fanahy Masina,
Izay maneho famonjena
Feno fitiavana.

 

176 – Avia, Fanahy Masino ô, midina eto aminay

{Capo: 2}

 
1.  
E 
Avia, 
 
Fana
C#m 
hy 
 
 
F#m 
Ma
B 
si
E 
no 
 
ô!
E 
Midina 
 
 
F#m 
e
B 
to 
 
 
E 
a
A 
mi
B 
nay;
B6 
Fenoy ny  
F# 
hasoava
B 
nao
E 
Ny fonay  
A 
nofo
B 
roni
E 
nao.

2. Tongava, ry Mpananatro ô

Nomen’Andriamanitra
Ho loharano velona
Hiboiboika ao am-po.

3. Sokafy ny fanahinay

Hidiram-pitiavana;
Ny tenanay malemy koa
Ampaherezonao anie.

4. Reseo ny fahavalonay

Onòny koa ny tahotray.
Tantano ao an-dalana
Hahatraranay ny lanitra

5. Tahio mba hitiavanay

Ny Ray sy Jeso Zanany,
Sy hitokianay Anao
Izay Fanahy Masina

 

174 – Fanahy Masina ô ny hevitray izao

4/4

 
1.  
F 
Fanahy 
 
 
Gm 
Ma
F 
si
Gm 
na 
 
ô!
Gm 
Ny 
 
hevi
C 
tray 
 
i
F 
zao
Gm 
O
F 
vay ho  
C 
vao;
Dm 
Vonoy ny  
D 
ota
Gm 
nay,
C7 
Diovi
C 
nao 
 
‘za
F 
hay
F 
Ka ny fanahi
Bb 
nay
F 
One
C 
no
F 
nao.

2. Fanahy Masino ô!

Tsinjovinao izao
Ny olonao;
Mpananatro ô! Ovay
Ny eritreritray;
Ny hadisoanay
Esorinao.

3. Fanahy hendry ô!

Jereo ‘zahay izao!
Ka hazavao;
Adala izahay,
Mania ny hevitray;
Dia atoroy anay
Ny lalanao.

4. Fanahy Masino ô!

Mba asehoy izao
Ny antranao;
Be tahotra izahay,
Henoy ny hatakay,
Ka ny fanahinay
Ononinao.

 

146 – Anao ny dera

{key:D capot 1}

{c:Clé MIb : RE capot 1}

Sur la vidéo la clé est en MI (RE capot 2)

D#°7 et Eb°7 sont les mêmes accords !!

Intro :

D 
 
F#m11 
 
Bm 
 
E 
 
A7 
 
Ana
D 
o ny dera,
 
r
F#m11 
y Zanaky ny  
D 
Ray, 
 
 
A7 
 
D 
Anao ny  
D 
fan 
 
drese
Eb°7 
na,
 
Em 
ry 
 
Mpan
A7 
jaka
D 
nay.
 
D 
Ny fasana ni
F#m11 
vo
Bm 
ha
 
D 
Noho ny  
A2 
he
Asus4 
ri
F# 
nao 
 
,
 
Ny Ana
Bm 
ranao 
 
Tsi
E7/A 
to
E 
ha
 
E 
tsy 
 
voa
Asus4 
tana
A7 
tao.
 
D 
Anao ny dera,
 
r
F#m11 
y Zanaky ny  
D 
Ray, 
 
 
A7 
 
D 
Anao ny  
D 
fandrese
Eb°7 
na,
 
Em 
ry 
 
Mpan
A7 
jaka
D 
nay.

138 – Ty no andro maharavo

{Capo: 3}

{key: F 6/4}
{c:F 6/4}

 
1.  
F 
Ty no  
Dm 
andro 
 
 
C 
maha
F 
ravo,
F 
Ora 
 
 
F 
fifa
G 
lia
C 
nay;
F 
Lay 
 
 
Dm 
Mpana
F 
rina ny  
F 
lavo,
F 
No 
 
ni
F 
ady 
 
 
C 
ho 
 
a
F 
nay.
C 
Hale
C 
loia, 
 
 
C 
hale
F 
loia!
G 
Ho 
 
A
G 
nao 
 
Mpa
G 
njaka
C 
nay.
F 
Hale
Dm 
loia, 
 
 
F 
hale
F 
loia!
F 
Ho 
 
A
F 
nao 
 
Mpa
C 
njaka
F 
nay

Azonao ny fandresena,

Ry Mpamonjy velona!
Vitanao ny famonjena.
Tafatsangana Hianao.
:,: Haleloia, haleloia!
Ho Anao Mpanjakanay.:,:

3. Resinao ny fahotana:

Voavoha ny fasanao;
Torotoro re Satana;
Afaka ny olonao,
:,: Haleloia, haleloia!
Ho Anao Mpanjakanay.:,:

4. Ry Mpandresy fandozana!

Raisonao ny hajanay;
Ry Mpamonjy! Mitantàna,
Tano ho Anao ‘Zahay.
:,: Haleloia, haleloia!
Ho Anao Mpanjakanay.:,:

 

110 – Nomeko ho anao ~353-1

 
1. No
C 
meko 
 
 
C 
ho 
 
a
F 
nao, 
 
 
F 
 
Ny  
C 
rako 
 
 
G 
masi
C 
na, 
 
 
C 
 
Ha
C 
navo
C 
tra 
 
a
F 
nao, 
 
 
F 
 
I
C 
zay tsy  
G 
mari
C 
na!
 
Ka  
G 
dia mba  
G 
ino
C 
na 
 
i
C 
zao
 
No  
G 
ahy 
 
 
G 
tami
C 
nao!
 
Ka  
G 
dia mba  
G 
ino
C 
na 
 
i
C 
zao
 
No  
G 
ahy 
 
 
G 
tami
C 
nao!

2. Nafoiko ho anao

Ny zava-tsoa be,
Mba hanatonanao
Ny Raiko lehibe.
:,: Ka dia mba inona, sns :,:

3. Izaho Tomponao

Nijaly mafy re,
Hanafaka anao
Mpanota lehibe:
:,: Ka dia mba inona, sns :,:

4. Ny vonjy lehibe

Nataoko ho anao,
Ny rako nitete
Hanadio anao;
:,: Ka dia mba inona, sns :,:

5. Jesosy Tompo ô!

Izao no teniko;
Atolotro ho Anao
Ny aiko sy ny fo;
:,: Izany no isaorako
Anao Mpamonjiko :,:

6. Ny foko raisonao,

Oneno hatrety,
Ataovy lapanao
Na eto na ary;
:,: Dia tano aho, Tompo ô!
Mba ho fanananao :,:

 

020 – Tsaroanay tokoa izao

Clé original FA

{Capo: 3}

 
1.
D 
Tsaroa
Bm 
nay 
 
to
A 
koa
A7 
i
D 
zao
 
G 
Ny 
 
soa
D 
be 
 
no
Em 
raisi
A 
nay,
 
D 
Tsy 
 
tapa
Bm 
ka 
 
avy
G 
tami
Em 
nao
 
A 
Ry 
 
Andria
D 
nana
G 
ha
A 
ri
D 
nay.

 

 

{Version sans Capo}

 
1.  
F 
Tsaroa
Dm 
nay 
 
to
C 
koa 
 
 
C7 
i
F 
zao
 
Bb 
Ny soa  
F 
be 
 
no
Gm 
raisi
C 
nay,
 
F 
Tsy 
 
tapa
Dm 
ka avy  
Bb 
tami
Gm 
nao
 
C 
Ry 
 
Andria
F 
nana
Bb 
ha
C 
ri
F 
nay.

2. Ny lasa itodihana

Dia mampiseho avokoa

Ny tanam-pitiavana

Miahy sady manasoa.

3. He! Koa ‘ty andronay ity,

Izay diavinay izao,

Dia voahodidina ery

Ny fitahiana aminao.

4. Dia tokinay tokoa izay

Fa mbola ho arovanao

Anio, ampitso, rahatrizay,

Izay miankina Aminao.

5. Ka dia mba velomy re

Aty anatinay ny fo

Hahay misaotra Anao anie,

Ry Rainay be famindram-po!