998 – FF16 – Tsy vitam-po onena

 
1.  
C 
Tsy vitam-po o
F7 
nena
 
Dm 
Tsy 
 
vitan-drano
G 
maso
 
C 
Ny 
 
Asam-pamon
F7 
jena
 
Tsy azo a
D 
tao mifampiandry  
G 
andra
G7 
so
 
C 
Tsy azo ifane
F 
rena
 
Dm 
Mila 
 
fandavan-
G 
tena
 
C 
Sy hery tsy  
F 
mba 
 
maty
 
Herim-
C 
po, 
 
 
G 
herin-tsaina 
 
 
C 
koa
 
G 
Fiv :  
C 
Na onena ny  
F 
fonao
 
Dm 
Na tomany ny  
G 
maso
 
C 
Tsy izany no i
F 
lai
F/E 
na
 
F 
Fa 
 
 
G 
fifankatiava
C 
na

2. Ny mpianatry ny Tompo

Asainy mifanompo

Na mamy na mangidy

Miara-dia , f’izany no Didy

Mamonjy ny mahantra

Manarina ny lavo

Mitsabo ny maratra

Ary koa tsy mba miavom-po

Na onena ny fonao, sns…

998 – FF14 – Jesoa, apetraka Aminao

 
1. Je
D 
soa, 
 
a
A 
petrako 
 
Ami
D 
nao
 
Ny  
G 
fanahiako 
 
re
A 
hetra
 
Ny  
A 
asa vita hatri
D 
zao
 
A
G 
nao tokoa tsy misy  
D 
fetra
 
Je
D 
soa, 
 
a
A 
petraka 
 
Ami
D 
nao

998 – FF09 – Isaorana anie Jehovah

{Capo: 2}

 
A 
I
D 
sao
F#m 
ra
Bm 
na 
 
 
F#m 
I
Bm 
sao
A 
ra
D 
na 
 
 
D 
a
G 
nie 
 
Je
A 
ho
D 
vah
 
An
D 
driamanit
Bm 
ra 
 
An
F#m 
driamani
Bm 
tra 
 
(anie)
 
An
G 
dria
Em 
mani
D 
try ny  
G 
Isra
A 
e
D 
ly
 
I
D 
saorana anie Jehovah
 
An
A 
driamani
D 
tra
 
Izy i
D 
rery ihany  
D 
no Izy i
E 
rery ihany no na
A 
nao 
 
fahagagana
 
D 
Isaorana, 
 
 
D 
Isao
A 
ra
D 
na 
 
 
Bm 
mandraki
D 
zay 
 
 
Em 
mandraki
D 
zay
 
Em 
ny 
 
anara
A 
ny 
 
Mala
D 
za
 
Ary  
A 
aoka ny tany re
D 
hetra,
 
G 
Ho 
 
heni
D 
ka ny famirapiratry
 
Em 
Ny 
 
voni
D 
nahiny (tr’i Jehovah Ray Tsitoha)
 
G 
Ho 
 
 
D/F# 
he
Em 
ni
D 
ka 
 
 
G 
ny 
 
voni
A 
nahi
D 
ny
 
D 
Amen, 
 
a
G 
men, 
 
A
E 
men, 
 
a
A 
men 
 
!
 
I
A 
saorana 
 
Je
D 
hovah 
 
 
Bm 
a
D 
men 
 
 
A 
a
D 
men.

998 – FF08 – Masoko manganohano

 
1.  
E 
Masoko 
 
mangano
A 
hano,
 
B 
Nitomany feno  
A 
rano
 
E 
Noho ny helok’efa  
A 
vita,
 
B 
Dia mitony raha na
E 
hita
 
A 
Masonao be fi
E 
antra
 
B 
Ry Mpamonjy ny ma
E 
hantra
 
A 
O Voavotrao ‘lay  
E 
very
 
B 
Ry fitiavana ma
E 
hery.

998 – FF05 – Izaho no fananganana ny maty

 
1.  
D 
Hoy Jesosy Tompo ‘zaho no fanangana
A 
na
 
A 
Fananganana ny maty sy fiaina
D 
na
 
D 
’Zay rehetra mino Ahy na dia maty  
G 
aza
 
G 
Dia ho velon’in
D 
dray, ho velon’in
A 
dray, ho velon’in
D 
dray
 
D 
Satria velona Aho,  
A 
Ho velona hiana
D 
reo
 
D 
Aza matahotra  
G 
fa ho velon’in
D 
dray, ho velon’in
A 
dray, ho velon’in
D 
dray

998 – FF02 – He, manolo-tena

{key: G capot 1}

 

{key: G}

 
1. He ma
G 
nolo-tena ho A
C 
nao
 
Fa man
Am 
dre ny  
D 
feo sy antso
G 
nao
 
‘Zato  
G 
tena
G7 
ko izay ma
C 
nia
 
Ka raiso  
G 
Tompo, 
 
 
Em 
raiso 
 
 
Am 
ry 
 
 
D 
Jesoa 
 
 
G 
Tia
 
Fiv : Hanoa ny  
D 
sitrakao
 
Hanao izay  
G 
tianao
 
Ka ho mpa
D 
nompo 
 
vonona
 
Sy sahy  
G 
koa
 
Hitory ha
G 
trany 
 
i
G7 
lay 
 
Fitiava
C 
nao
 
Ambaram-
G 
pialam-
Em 
pofo
Am 
n’ai
D 
ko 
 
Je
G 
soa.

998 – FF13 – Mihirà fihiram-baovao

{key:G}

G 
Mihirà 
 
fihi
D 
ram-bao
G 
vao
 
Ho  
C 
an’i 
 
Je
Am 
hovah, ry  
D 
tany
D 
Mihirà 
 
fihi
G 
rana
 
Ho  
A 
an’i 
 
Jeho
D 
vah
D 
Dia ambarao  
D7 
Dia 
 
ambarao
 
amin'
G 
ny 
 
amin'
Am 
ny 
 
amin'
G/B 
ny 
 
jenti
C 
lisa
D 
Ny 
 
Voninahi
G 
ny.
 
Mihi
G 
rà 
 
fihi
D 
rana
 
Fihi
Em 
ram-bao
Bm 
vao
C 
Mihirà 
 
fihi
D 
rana 
 
 
Bm 
Mihirà 
 
fihi
Em 
rana
 
Ho  
Am 
an’ i Jehovah, Ho  
G 
an’ i Jehovah, ry  
D 
Ta
G 
ny
 
Dia amba
C/G 
rao
G 
amba
Cm 
rao
G 
amin'
F#dim 
ny 
 
Jentilisa
 
Ny  
Fdim 
Voni
Em 
nahi
D 
ny
 
Amba
G 
rao amin’ny Jen
D 
tilisa
 
Fa Je
Bm 
hovah Fa Je
Em 
hovah Fa Je
G 
hovah no  
Am 
mendrika.
G/B 
Izy no  
C 
mendrika 
 
 
D 
ny 
 
Fidera
G 
na

{tag: chord fihirana}

998 – FF47 – Fiadanana

{key: G capot 1}

 
1.  
G 
Ianao ‘zay mitady ny fiadanan-tsoa
 
Amin’izao fiainana i
D 
zao
 
Ka  
D 
mandeha mankatsy, ary sy aroa
 
Mikorana ary koa mila
G 
lao
 
Ka
G 
nefa tsy mahita izay mahasoa
 
Fa vizana foana ny  
C 
nofo
 
In
C 
ty misy Fiainana a
G 
toroko 
 
a
Em 
nao
 
An
C 
dramo dia  
D 
hohita
G 
nao
 
Fiv :  
G 
Jesosy, 
 
Jesosy,
(Jesosy Tompo sy Mpamonjy tia)
 
No Fiainana atoroko A
D 
nao 
 
(Jeso)
 
Je
D 
sosy, 
 
Jesosy,
(Jesosy Tompo sy Mpamonjy tia)
 
No hany hampiadana a
G 
nao
Koa raiso Jesosy ho Tompo Mpamonjy
 
Hanapaka ny fiaina
C 
nao
C 
Dia hohitanao’Lay Fia
G 
dana
Em 
na
 
Ha
C 
haritra ho  
D 
mandraki
G 
zay

998 – FF39 – Faniriako

{key: D}

 
1.  
D 
Ray o! mba fani
D 
riako,
Raha toa ka sitrakao
 
Ny handova lani
G 
tra
 
Dieny ety an-
A 
tany
 
Ka
D 
nefa tsy izaho irery
 
F’ireo izay mino A
G 
nao
 
Hiaraka ami
A 
ko
 
Hatrany ha
D 
trany.
 
Fiv : En
Bm 
drey ny fiaina
G 
nay 
 
anilan-
A 
dRay
 
Ny Tompo iray, Fanahy i
D 
ray
 
I
Bm 
raisana 
 
avo
G 
koa ‘reo asa  
E 
soa
 
Iray ny fo, iray ny  
A 
loha
A7 
 
Ray  
D 
o! nahoana moa e!
 
Raha a
G 
tomboka 
 
a
D 
nio?

998 – FF35 – Ry Tomponay ô avia

{key: D}

 
1.  
D 
Ry 
 
Mpamon
A 
ji
Bm 
ko 
 
 
G 
Ray 
 
Ma
A 
lala
D 
ko ou ou  
D7 
ou
G 
Mifo
A 
na 
 
Ami
F#m 
nao ty zana
Bm 
kao 
 
 
E7 
mitalaho Tompo  
A 
ô
 
(Fa)  
D 
diso 
 
ta
A 
mi
Bm 
nao (izahay)  
G 
ka 
 
man
A 
gata
D 
ka ou ou  
D7 
ou
G 
Fame
A 
lana sy  
F#m 
famindram
Bm 
po avy  
G 
Ami
A 
nao Ray  
D 
ô 
 
!
 
Fiv : Ry Tompo
D 
nay ô a
F#m 
via omeo A
G 
nay izao a
Em 
nio 
 
(izao)
 
Ny fo ma
A 
dio sy Masina Anana
D 
nao
 
Dia tsy ho  
D 
very na  
D7 
hoe mbola ho  
G 
diso ihany in
Em 
dray
 
Ny tena  
A 
sy Fanahy izay anana
D 
nay