012 – Jehovah ô, derainay Hianao!(zafindraony)

{key: C}

 
1. Jehovah  
C 
ô, 
 
de
F 
rainay 
 
Hia
C 
nao!
 
Ankala
C 
zainay 
 
 
F 
ny 
 
Anara
G 
nao!
 
:,:Izao re
C 
hetra 
 
i
F 
zao manaja A
C 
nao,
 
Fa Rainay  
F 
ho 
 
man
G 
draki
C 
zay
 
Fa Rainay  
F 
ho 
 
man
G 
draki
C 
zay
G 
C 
 
Jehovah  
G 
F 
ô, 
 
de
G 
rainay 
 
Hia
C 
nao!
 
Ankala…  
G 
Ankala
F 
zainay 
 
 
G 
ny 
 
Anara
C 
nao!
 
Izao rehe…  
G 
Izao 
 
re
F 
hetra 
 
i
G 
zao manaja A
C 
nao, (Jehovah ô)
 
Fa Rainay  
F 
ho 
 
man
G 
draki
C 
zay (Fa Rainay ho)
 
Fa Rainay  
F 
ho 
 
man
G 
draki
C 
zay

006 – Avia, miondreha

 
1. A
D 
via, 
 
mion
G 
dreha,
 
Ry  
D 
vazan-tany 
 
 
A 
ô!
 
Fa  
D 
lehibe 
 
Je
G 
hovah,
 
Sy  
D 
ma
Bm 
si
Em 
na 
 
 
A 
to
D 
koa;
 
Mi
A 
ankohofa 
 
 
E 
tsara,
 
Ma
E7 
natona Azy ‘
A 
zao
 
Ha
D 
neho 
 
fana
G 
jana
 
I
D 
Lay 
 
Mpa
A 
nao 
 
a
D 
nao.

2. Andriananahary,

Manaiky izahay
Fa Aminao ny hery
Tsy hay toherina.
Tsy misy maharara
Ny tianao hatao,
Fa Hianao Mpitondra
Izao rehetra izao.

3. Re any lavitra any

Izao ny herinao,
Ka isam-bazan-tany
Hiondrika Aminao;
Mpanjaka sy Mpitsara
Mahery Hianao;
Miadana ny tany
Miankina aminao.
{tag: chord fihirana}

004 – Mamy ny fitianao


{key:G 3/4}

 
1.  
G 
Mamy 
 
 
Em 
ny 
 
fi
Am 
tia
G 
nao,
G 
Ry 
 
Je
Am 
hovah 
 
 
D 
Tompo
G 
nay!
G 
Foi
Em 
nao ny  
Am 
Zana
G 
kao,
G 
Ho 
 
Mpa
Am 
navo
D 
tra 
 
a
G 
nay.
D 
Tsy mba  
Am 
misy 
 
 
Am/C 
toki
D 
nay
G 
Afa
G/B 
tsy ny  
G 
Za
D 
na
G 
kao.
C 
Ka 
 
 
G 
mi
C 
sao
G 
tra 
 
 
Am 
Anao 
 
i
G 
za
D 
hay
G 
Noho 
 
 
Am 
ny 
 
fi
D 
tia
G 
nao.

2. Mamy ny fitianao,

Mahafaly fo tokoa;
Izahay avelanao
Mba hibebaka avokoa.
Lasa lavitra izahay,
Nefa notadiavinao;
Efa ratsy izahay,
Nefa tsy nafoinao.

3. Mamy ny fitianao,

Izay andraisanao anay
Honina ao an-dapanao
Raha ho faty izahay
Noho ny ratsy izay natao,
Loza no anjaranay,
Nefa namboaranao
Paradisa izahay.

4. Mamy re, ry Tomponay!

Izao fitianao izao,
Ka indreto izahay
Avy mba hisaotra Anao.
Raiso re izao saotra izao,
Fa fanati-tsitrapo;
Tsy mba mendrika ho Anao,
Nefa vokatry ny fo.
{tag: chord fihirana}

100 – Moa mba efa nisy va fahoriana toy izao?

{key:G}

{c:Clé SOL}

 
1.  
G 
Moa mba efa  
C 
nisy 
 
 
Am 
va,
G 
Fahoriana 
 
 
D 
toy 
 
i
G 
zao?
D 
Jeso ‘Lay Mpa
G 
nisy 
 
soa,
D 
Tompo sy Mpan
G 
jaka 
 
koa,
G 
Entina tsy  
Am 
melo
D 
ka,
G 
Entina any  
D 
Kalva
G 
ry.

081 – Tao an-tsahan’i Betlehema

{key: F capot 2}

{c:Clé Solfa SOL : Fa capot 2}

 
1.  
F 
Tao an-tsahan’i  
C7 
Betle
F 
hema
F 
Reo 
 
mpi
Dm 
andry 
 
 
C7 
ondry 
 
 
F 
re,
F 
Novangian'
C7 
ny 
 
 
F 
serafima
C 
Sy 
 
an
Dm 
jely 
 
 
C7 
maro
F 
be.

Fiv

F 
Vo
Bb 
ni
Gm7 
na
C7 
hi
F 
tra ho  
Bb 
an’ 
 
An
C 
driamanitra
F 
Ho 
 
 
C 
an’ 
 
 
F 
An
Bb 
dria
F 
mani
C 
tra
F 
Vo
Bb 
ni
Gm7 
na
C7 
hi
F 
tra 
 
 
Bb 
ho an’  
C 
Andriamanitra
F 
C 
A
F 
mi
Bb 
n’ny 
 
 
F 
C7 
a
F 
vo.

079 – Sambasamba Zanahary

{key: C capot 2}

{c:Clé SOLFA RE : DO capot 2}

 
C 
Sambasamba 
 
Zanahary
 
::,:Tamin’ny  
G 
nampidinanao 
 
 
G 
nampidinanao
C 
Ny Zanakao malalanao
 
Mba  
G 
hisolo ny helo
C 
kay 
 
:,::
 
C 
Tamin’ny 
 
nampidinanao
F 
Ny Zanakao  
C 
malalanao 
 
 
F 
malalanao
C 
Mba 
 
 
Dm 
hi
Em 
so
F 
lo 
 
 
G 
ny 
 
helo
C 
kay

075 – Andro malaza sady soa tokoa

{key: C capot 2}

{c:Clé SOLFA : RE : DO Capot 2}

 
1.  
C 
Andro malaza  
F 
sady soa to
C 
koa
C 
’Lay andro ‘zay nisea
G 
hoan’i 
 
Je
C 
so:
C 
’Zay nantenain’ny  
F 
mpaminany 
 
 
C 
koa
C7 
Mba 
 
hampi
Em 
seho 
 
 
B7 
fihavana
Em 
na,
 
Fiv :  
G7 
Mifalia sy  
C 
mihobia 
 
mafy,
G7 
Efa tonga  
C 
ny 
 
Mpanavotrao;
 
A
Am 
via, ka mide
Em 
rà,
Dm 
Derao io Zaza  
Am 
io,
 
Ho
C 
bio
G7 
 
ho
C 
bio
F 
,
 
Fa  
C 
To
G7 
mpontsika 
 
 
C 
io.
 
Ho
G 
bio
G7 
 
ho
C 
bio,
Dm 
Fa 
 
 
C 
To
G7 
mpontsika 
 
 
C 
io

074 – Tany Betlehema fahiny

{c:Clé SOL}

 
1.  
G 
Ta
Am 
ny 
 
 
G 
Betle
D 
hema 
 
fahi
G 
ny,
G 
Tao 
 
 
Em 
an-
G 
tranon
C 
’om
D 
by 
 
 
G 
re;
G 
Ni
Am 
sy 
 
 
G 
Za
Adim7 
zakely 
 
 
D 
so
G 
a,
G 
Tam
Em 
po
G 
foan-
C 
dre
D 
ni
G 
ny,
C 
Jeso 
 
 
G 
Kristy 
 
 
D7 
Zaza 
 
 
G 
io,
C 
Zana
G 
k’i 
 
Ma
C 
ria 
 
 
D 
ma
G 
dio.

070 – Iza moa io Zazakely

{key:G}

{c:Clé SOL}

 
1.  
G 
Iza moa io Zazakely
 
:,:  
D 
Ao 
 
Betlehema
 
 
G 
Ao 
 
Betlehema:,:
G 
Ankalazain’ny 
 
anjely
 
Mi
D 
sasaka 
 
alim-
G 
be?
 
I
G 
njao! Mihira avokoa
 
Ny  
D 
mponina ao an-
G 
danitra,
C 
Ka 
 
i
G 
za re io Zaza soa?
 
Moa  
D 
Zanak’ 
 
Andria
G 
ma
D 
ni
G 
tra?
 
Fiv :  
C 
Io no Mpanjaka voatendry,
G 
Sady mahery no hendry,
 
:,:  
D 
Zanak’Andriamani
D 
tsika,
G 
Koa 
 
ho
C 
bio sy  
D 
ifa
G 
lio. 
 
:,:

068 – Re tokoa ny feon’anjely

{key:A}

{c:Clé SOLFA : Sib : LA capot 1}

 
1.  
A 
Re tokoa ny  
D 
feon’anje
A 
ly,
D 
Ira
A 
k’ 
 
Andria
B 
mani
E 
tra;
A 
He! Ny teny  
D 
mahafa
A 
ly
D 
Avy 
 
 
A 
ao 
 
a
E 
n-dani
A 
tra.
A 
Entiny ny teny tsara
A 
Entiny 
 
 
A 
ny 
 
 
D 
teny 
 
 
A 
tsa
E 
ra
E 
Ho ety an-tany i
A 
zao
A 
Vo
E/G# 
ni
F#m 
na
C# 
hi
D 
tra 
 
aman-dera,
D 
Tompo 
 
 
A 
no 
 
o
E 
mena 
 
A
A 
nao
E 
Tompo no  
A 
omena 
 
Anao
E 
Tompo no  
A 
omena 
 
Anao
A 
Vo
E/G# 
ni
F#m 
na
C# 
hi
D 
tra 
 
aman-dera
D 
Tompo 
 
 
A 
no 
 
o
E 
mena 
 
A
A 
nao