357 – Efa tonga aty izao

 
2.
G 
Io no Filazan
D7 
tsara 
 
soa,
D7 
Teny 
 
fiaina
G 
na 
 
:
G 
Teny mamy in
D7 
drindra 
 
koa,
D7 
Teny 
 
fiaina
G 
na.
G 
Raisonao ny  
F# 
te
G 
ny,
G 
Teny soa no
F# 
me
G 
ny 
 
:

{soc}

D7 
Tenin’ny 
 
Ray,
G 
Tsara 
 
tokoa,
D7 
Teny 
 
fiaina
G 
na. 
 
 
G7 
D7 
Tenin’ny 
 
Ray,
G 
Tsara 
 
tokoa,
D7 
Teny 
 
fiaina
G 
na.
{eoc}

307 – lza no hanompo an’i Jeso soa?

{key: A}

 
1.  
A 
lza no hanompo  
E 
an’i Jeso soa?
E 
lza no hanaiky,  
A 
mba ho Azy moa?
A 
He ny hatsarany!  
D 
He ny antra be!
A 
Izy ta hamonjy  
D 
ka 
 
me
E 
teza 
 
 
A 
re.
 
Fiv :  
A 
Jeso Tomponay ô!  
E 
Indreto 
 
iza
A 
hay,
A 
Avy mba ha
D 
naiky, 
 
 
E 
ka mandraisa a
A 
nay.

2. Iza re no mety, iza re lazao,

Hanome ny fony mba ho Azy izao?
He, miantso mafy Jeso Tompo tia:
“Zay rehetra mety, ô! avia, avia!”
Jeso Tomponay ô! sns…

3. lza no mba sahy, sahy ao am-po

Ho miaramila fehin’i Jeso?
lza no hiady ady tsara re,
Fa ny fahavalo dia marobe?
Jeso Tamponay ô! sns…

4. lza re no homba Azy ankehitrio

Mba hamonjy ireny azon’ny manjo?
lza no hihafy sady hanome
Andro, hery, saina? Mamalia e!
Jeso Tomponay ô! sns…

5. lza no hazoto mba hiasa moa?

lza no handroso mba ho hendry koa?
lza no hanaiky, iza re? lazao!
Mba ho an’i Jeso izao anio izao:
Jeso Tompanay ô! sns…

351 – Tsy hangina re ny hoby noho hianao ry Ziana

{key: A capot 1}

1.

A 
Tsy hangina  
A 
re ny hoby  
E 
noho hianao ry  
A 
Ziona;
D 
Fa 
 
miposa
A 
ka aminao ny  
B 
fahazavana 
 
 
E 
soa;
A 
Ny 
 
fanilom-
A 
pamonjena, 
 
 
E 
indro fa to
A 
rina
D 
Hanazava 
 
 
A 
ny 
 
o
D 
lo
A 
na 
 
 
E 
to
A 
koa,

{soc}

 
Mi
A 
voaha, 
 
asan
A 
drato, ny fa
A 
neva
Bb° 
soana
Bm 
reo
 
Tse
E 
nao re ny mpan
A 
jaka fa  
B 
avy 
 
ami
E 
nao
 
Ny famon
A 
jeny sy ny  
A 
lova izay a
D 
tolony 
 
a
A 
nao
 
Satria hia
A 
nao dia  
D 
tsy 
 
 
A 
fo
E 
i
A 
ny.

{eoc}

336 – Ampodio izahay, Jehovah

{key: A}

 
1.  
A 
Ampodio 
 
iza
D 
hay, 
 
 
Bm 
Jeho
A 
vah
A 
A
Bm 
min'
D 
ny 
 
fi
E 
tia
A 
nao;
A 
Na aiza  
Bm 
na 
 
ai
A 
za 
 
 
D 
no 
 
ha
A 
leha,
A 
Ao
Bm 
ka 
 
 
A 
ho 
 
vi
D 
mbini
E 
nao:
A 
O! 
 
Ambino,:
D 
O! 
 
 
Bm 
Ambi
A 
no:
A 
Iza
F#m 
hay, 
 
 
D 
mpa
E 
nom
E7 
po
A 
nao.

332 – Finaritra ny olonao

{key: G}

 
1.Fi
G 
naritra ny  
G/B 
olonao,
 
Je
C 
sosy Tompo  
G 
ô,
 
Fa  
G 
manana ny  
G/B 
aim-baovao,
 
Ka  
D 
ravo eram-  
G 
po.
 
Ny  
C 
famonjena 
 
 
G 
vitanao
 
Dia  
D 
efa 
 
voa
C 
ray 
 
i
G 
zao,
 
Ny  
G 
fifalia
G 
ny 
 
aty
 
Hi
D 
tohy 
 
hatra
G 
ry.

310 – Misy maro ao an-tsaha mitaraina

{key:D capot 1}

 
Misy  
D 
maro ao an-tsaha mita
D 
rai
G 
na,
 
Ka  
D 
ento ny Jiro  
E7 
mba 
 
han
A 
kao,
 
Tsy mba  
D 
misy antoandro na ma
D 
rai
G 
na,
 
Fa  
D 
maizina 
 
 
A 
re ny  
D 
ao;
D7 
 
Indro  
G 
olo-maro 
 
be
 
No ma
D 
niry mafy hoe:
 
Mba mi
A 
dina 
 
 
D 
manka
A 
ty,
 
 
D 
Iton
G 
dray Baiboly re
 
Izy i
D 
reo fa ta-handre
 
An’i  
A 
Kristy 
 
 
D 
Tompo 
 
 
A 
soa.

{soc}

 
“Mande
D 
hana”, hoy ny Tompo, “mande
D 
ha
G 
na
 
Ho  
D 
amin’izao 
 
ton
E7 
tolo 
 
i
A 
zao”.
 
Mitsan
D 
gàna ary, eny, mitsan
D 
G 
na
 
Fa  
D 
izy no  
A 
homba 
 
a
D 
nao.
{eoc}

309 – Iza no hitantara ny Tompo Jesosy

{key: C}

 
1.  
C 
Iza no hitan
F 
ta
C 
ra
 
Ny  
Am 
Tompo 
 
Jeso
G 
sy,
G7 
I
C 
lay nandao ny  
F 
lapa
 
Ka  
C 
nidi
G 
na 
 
ta
C 
ty 
 
?
G 
Nitafy 
 
 
G7 
nofo 
 
 
C 
Izy,
 
Na
D 
ne
D7 
try tena  
G 
koa.
G7 
Ka 
 
 
C 
maty ho Mpi
F 
solo
 
l
C 
zao 
 
re
G7 
hetra 
 
i
C 
zao:
C 
lza no hitan
F 
ta
C 
ra
G7 
lza no hitan
G7 
ta
C 
ra
C 
lza no hitan
C7 
ta
F 
ra
 
Ny  
C 
Tompo 
 
 
G7 
Jeso
C 
sy?

306 – Mamafaza voa, ka aza mba malaina

 
1.  
C 
Mamafaza voa, ka aza  
F 
mba 
 
malaina,
C 
Fa tsy fantatrao re i
G 
zay ho vanona;
C 
Na amin’ny hariva,  
F 
na amin’ny maraina,
C 
Mamafaza voa  
G 
tsy 
 
mijano
C 
na.
 
C 
Matokia re,  
F 
matokia 
 
 
C 
re,
C 
Hisy amboara  
D 
ho anao a
G 
nie!
C 
Matokia re,  
F 
matokia 
 
re,
C 
Hisy amboara  
G 
ho anao a
C 
nie!

305 – O! miasà, sakaiza

{key:D – capot 3}

 
1.  
D 
O! miasà, sa
G 
kai
D 
za,
D 
Jeso no  
A 
heri
D 
nao;
D 
Na misy mafy  
G 
a
D 
za,
D 
I
Em 
zy 
 
 
D 
tsy 
 
 
A 
han
D 
dao.
A 
Dia matokia  
D 
to
G 
D 
ko
A 
a,
D 
Fa Jeso momb
E 
 
a
A 
nao.
D 
Ka hisy voka-
G 
tso
D 
a
D 
Hi
Em 
fa
D 
li
A 
a
D 
nao.

303 – O mandrosoa, ry mpanaraton’i Jeso

{key:G}

 
1.  
G 
O mandrosoa, ry mpana
C 
raton’i 
 
Je
G 
so,
 
D 
Zay no baiko azontsika,  
G 
ka 
 
mandro
D 
soa 
 
:
G 
Jesosy Tompo no mi
C 
baiko 
 
mandro
G 
soa 
 
:
C 
Raiso ka aro
G 
tsahy ny ha
D 
rato
G 
nao
 
Fiv :  
G 
Miaingà, namako ô !  
C 
Jeso no mi
G 
baiko
D 
Mandrosoa, mandrosoa, mandrosoa tokoa
G 
Aza kivy koa,  
C 
na dia tsy ma
G 
hazo 
 
:
C 
Mandrosoa 
 
a
G 
min’ny 
 
lali
D 
na 
 
ko
G 
koa.