010 – Ry Tomponay Tsitoha ô!

 

 

key: G capot 1

=9-spontané rakitra

 
G 
Ry Tompon’ny  
C 
ha
G 
re
D 
na 
 
 
G 
ô,
G 
Fanatitra 
 
an-
C 
tsi
G 
tra
D 
po
Em 
Atolotray 
 
 
C 
Anao 
 
i
Em 
zao 
 
;
Bm 
Mba 
 
 
Em 
rai
Am 
so 
 
 
G 
ka 
 
ta
D 
hio
G 
nao.
C 
Ame
G 
na.

1. Ry Tomponay Tsitoha ô!

Mpanao izao tontolo izao,
Ankalazainay Hianao
Fa lehibe ny herinao,

2. Ny hiran’ny anjelinao

Manerana ny lanitra,
Manehoeho fatratra
Ny hobin’ny voaavotra;

3. Fa masina, fa masina,

Fa masina i Jehovah!
Ka heniky ny lazanao
Ny tany sy ny lanitrao.

4. Ireo mpitory irakao

Mihoby eo anilanao,
Nahefa fanompoana,
Mihira ny fisaorana

5. Izao olonao rehetra izao

Dia mino sy manaiky Anao
Ho Ray Tsy miova sady to,
Mahery ny mpamindra fo.

6. Ny Zanakao nirahinao

Sy ny Fanahy Masinao
Isaoranay Anao, ry Ray,
Fa foto-pamonjena anay!

7. Ry Kristy ô, Mpanjakanay

Mitovy hery amin-dRay,
Ny fitiavanao anay
No nisoloanao anay.

8. Ny lozam-pahafatesana

Novanao ho fiainana,
Izany no hiainanay
Na eto na rahatrizay.

9. Ao an-kavanan-dRainao ao

No itoeranao izao,
Fa mbola hidina indray
Hitsena sy handray anay.

10. Ka faly naiditra

Ho mponina ao an-danitra
Izahay izay navotanao,
Hiombon-dova aminao.

11. Tario làlana izahay,

Vimbinonao ny dianay,
Ka isan-andro vaky izao
Hambaranay ny lazanao.

12. Vonjeonao, ry Tompo ô!

Vonoy ny ratsy ao am-po,
Ka hasoavy izahay
Ambara-pahafatinay.

13. Fa lehibe ny antranao,

Mahery koa Hianao,
Ka dia matoky izahay
Ry Tompo Zanaharinay.

020 – Tsaroanay tokoa izao

Clé original FA

{Capo: 3}

 
1.
D 
Tsaroa
Bm 
nay 
 
to
A 
koa
A7 
i
D 
zao
 
G 
Ny 
 
soa
D 
be 
 
no
Em 
raisi
A 
nay,
 
D 
Tsy 
 
tapa
Bm 
ka 
 
avy
G 
tami
Em 
nao
 
A 
Ry 
 
Andria
D 
nana
G 
ha
A 
ri
D 
nay.

 

 

{Version sans Capo}

 
1.  
F 
Tsaroa
Dm 
nay 
 
to
C 
koa 
 
 
C7 
i
F 
zao
 
Bb 
Ny soa  
F 
be 
 
no
Gm 
raisi
C 
nay,
 
F 
Tsy 
 
tapa
Dm 
ka avy  
Bb 
tami
Gm 
nao
 
C 
Ry 
 
Andria
F 
nana
Bb 
ha
C 
ri
F 
nay.

2. Ny lasa itodihana

Dia mampiseho avokoa

Ny tanam-pitiavana

Miahy sady manasoa.

3. He! Koa ‘ty andronay ity,

Izay diavinay izao,

Dia voahodidina ery

Ny fitahiana aminao.

4. Dia tokinay tokoa izay

Fa mbola ho arovanao

Anio, ampitso, rahatrizay,

Izay miankina Aminao.

5. Ka dia mba velomy re

Aty anatinay ny fo

Hahay misaotra Anao anie,

Ry Rainay be famindram-po!

 

091 – O! Fitiavan-dalina

 
1.  
F 
O! 
 
fiti
Bb 
a
F 
van-
C 
dali
F 
na
 
C 
Naseho
F 
nao 
 
 
G 
ilay 
 
ali
C 
na
 
F 
lzay 
 
namadi
C 
hana 
 
Anao,
 
Ry  
Bb 
Jeso, 
 
 
F 
fototr'
C 
aim-bao
F 
vao.

2. Mangoraka ery ny fo,

Sy ory ny fanahiko,

Raha mba tsaroako izao

Ny loza izay nanjo Anao.

3. Fadiranovana Hianao,

Nangotraka ny adinao;

Ny dinitrao nanjary ra

Noho ny fahoriana.

4. lzany no niaretanao

Noho ny fitiavanao,

Ka nentinao ny heloko

lzay tokony ho nentiko.

5. Namita fanekem-baovao

Ho famonjena Hianao,

Nasianao kase izay

Maharitra mandrakizay.

6. Misaotra Anao, ry Tompo ô!

Fa ravo ny fanahiko

Handray ny fanomezanao

Eo amin’ny latabatrao.

7. Ny teninao inoako,

Ka raisiko ho ao am-po:

Ny zava-tsoa atolotrao

Dia ranao sy ny tenanao.

8. Ry Jeso, amboarinao

Ny fonay ho fonenanao,

Ka Hianao ho tianay

Izao sy ho mandrakizay.

007 – Misaora an’Andriamanitra

{Capo: 1}

 
1.  
G 
Mi
G 
sao
G 
ra 
 
an'
C 
An
C 
dria
Am 
ma
Am 
ni
D 
tra
 
Am 
I
G 
zay 
 
 
D 
na
G 
nao 
 
 
G 
ny 
 
 
D 
la
A 
ni
D 
tra.
 
D 
Na
G 
mo
D 
ro
C 
na 
 
 
G 
ny 
 
 
Am 
G 
tany 
 
 
D 
koa
 
G 
Sy 
 
 
Am 
’zay 
 
 
G 
re
D 
he
C 
tra 
 
 
G 
ma
D 
ha
G 
soa

2. Derao ny voninahiny,

Ankalazao ny heriny,

Jereo ny fitiavany

Tsy tambonao tononina.

3. Dia avy izahay izao,

Ry Tompo be fitia ô!

Miondrika eo imasonao

Midera ny Anaranao.

4. Isaorana mandrakizay

Hianao, Andriamanitray!

Ny haja be indrindra izao

Atolotray mpanomponao.

 

088 – ‘Lay ora tao Getsemane

{key:D – capot 3}

 
1.  
D 
’Lay ora  
A 
tao 
 
 
A7 
Getsema
D 
ne
 
Tsy  
D 
mba hadino  
A 
re,
D 
Raha 
 
Hia
G 
nao no tsembo-
D 
drà,
 
Ry  
A 
Tompon’avo
D 
tra.
 
Fiv :  
D 
Tsahivi
A 
ko 
 
Tsa
D 
hiviko
 
Ny  
D 
fahoria
A 
nao.
D 
Raha 
 
tsinjo
G 
ko ny ady  
D 
be,
D 
Ilay tao  
A 
Getsema
D 
ne.

077 – Tonga indray re ny Noely

{key: G}

 
1. Tonga i
G 
ndray re ny Noely,
 
Andro  
Am 
tsara 
 
 
G 
sady 
 
 
D 
soa,
 
Jeso  
G 
Tompon’ny 
 
Anjely,
D 
Nefa 
 
 
G 
nietry 
 
 
D 
tena 
 
 
G 
koa.
 
Indro  
G 
tonga 
 
Zaza
D 
kely
 
Ho sa
G 
kaiza
A 
nay 
 
to
D 
koa,
 
Sy ha
G 
mory ‘zay mi
C 
ely
 
Hody  
G 
amin-
D 
dRainy 
 
 
G 
koa.

039 – Faingàna, ry Mpanjaka!

{key: E 4/4}

 
1. Fain
E 
gàna, ry Mpanjaka!
 
Ha
F#m 
ndray ny lova
B 
nao;
 
Fain
E 
gàna re mba haka
 
Ny  
F# 
tany ho A
B 
nao;
 
A
E 
via 
 
hampi
A 
fa
E 
ly
 
Ny  
E 
malahelo 
 
 
B 
fo;
 
A
E 
faho ny mijaly
 
Sy  
A 
azon'
B 
ny 
 
man
E 
jo.

024 – Ny lanitra ao ambony ao


{key: G}
 
1.  
G 
Ny 
 
lani
G 
tra ao  
C 
a
G 
mbo
D 
ny 
 
 
G 
ao,
 
:,:  
G 
An
Am 
dria
Em 
mani
D 
tra ô! :,:
 
An
G 
dri
Em 
a
Am 
ma
A 
ni
D 
tra 
 
ô!
G 
Izay 
 
re
Em 
hetra 
 
 
C 
vi
G 
ta
D 
nao
 
Dia  
G 
mahagaga 
 
a
C 
nay
 
Dia  
G 
mahagaga 
 
a
D 
nay
 
Dia  
G 
maha
D 
gaga 
 
a
G 
nay.

012 – Jehovah ô, derainay Hianao!(zafindraony)

{key: C}

 
1. Jehovah  
C 
ô, 
 
de
F 
rainay 
 
Hia
C 
nao!
 
Ankala
C 
zainay 
 
 
F 
ny 
 
Anara
G 
nao!
 
:,:Izao re
C 
hetra 
 
i
F 
zao manaja A
C 
nao,
 
Fa Rainay  
F 
ho 
 
man
G 
draki
C 
zay
 
Fa Rainay  
F 
ho 
 
man
G 
draki
C 
zay
G 
C 
 
Jehovah  
G 
F 
ô, 
 
de
G 
rainay 
 
Hia
C 
nao!
 
Ankala…  
G 
Ankala
F 
zainay 
 
 
G 
ny 
 
Anara
C 
nao!
 
Izao rehe…  
G 
Izao 
 
re
F 
hetra 
 
i
G 
zao manaja A
C 
nao, (Jehovah ô)
 
Fa Rainay  
F 
ho 
 
man
G 
draki
C 
zay (Fa Rainay ho)
 
Fa Rainay  
F 
ho 
 
man
G 
draki
C 
zay

006 – Avia, miondreha

 
1. A
D 
via, 
 
mion
G 
dreha,
 
Ry  
D 
vazan-tany 
 
 
A 
ô!
 
Fa  
D 
lehibe 
 
Je
G 
hovah,
 
Sy  
D 
ma
Bm 
si
Em 
na 
 
 
A 
to
D 
koa;
 
Mi
A 
ankohofa 
 
 
E 
tsara,
 
Ma
E7 
natona Azy ‘
A 
zao
 
Ha
D 
neho 
 
fana
G 
jana
 
I
D 
Lay 
 
Mpa
A 
nao 
 
a
D 
nao.

2. Andriananahary,

Manaiky izahay
Fa Aminao ny hery
Tsy hay toherina.
Tsy misy maharara
Ny tianao hatao,
Fa Hianao Mpitondra
Izao rehetra izao.

3. Re any lavitra any

Izao ny herinao,
Ka isam-bazan-tany
Hiondrika Aminao;
Mpanjaka sy Mpitsara
Mahery Hianao;
Miadana ny tany
Miankina aminao.
{tag: chord fihirana}